Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Streszczenie zrealizowanego projektu

.... na 5000 znaków

Projekt „Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy Nowocześnie!” był realizowany w Gimnazjum nr 81 w Warszawie (po przekształceniu związanym z reformą edukacji: Szkoła Podstawowa nr 363).
Celem projektu było podniesienie kompetencji językowych n-li przedmiotów aby mogli nauczać dwujęzycznie lub z elementami jęz. angielskiego. Planowaliśmy też utworzyć klasy dwujęzyczne (pl-ang), efektywniej korzystać z TIK w nauczaniu, komunikacji i zarządzaniu, wprowadzić innowacyje zgodne z europejskimi trendami i potrzebami szkoły. Potrzebne było poznanie i wykorzystywanie praktyk i zasobów edukacyjnych na poziomie krajowym i europejskim. Chcieliśmy podnieść jakość pracy na rzecz uczniów dywersyfikując ofertę i metody pracy, intensyfikując nauczanie jęz. angielskiego, realizując interdyscyplinarne projekty, zwł. eTwinning, współpracując z instytucjami kultury i nauki, włączając się w europejską społeczność edukacyjną. Uczestnicy mieli zyskać nowe kompetencje, cennych na rynku pracy, odświeżyć podejście do nauczania, motywację do dalszego rozwoju, wrażliwość na różnorodność. Cele zostały zrealizowane a działania projektowe dostosowane do nowych warunków po reformie edukacji, z jak najwierniejszym zachowaniem idei: bądźmy dwujęzyczni, uczmy nowocześnie.
Uczestnicy kluczowi to 11 nauczycieli: j. polskiego i ed. dziennikarskiej, historii, geografii, religii, fizyki, WF, muzyki i zaj. artystycznych, j. niemieckiego, ed. europejskiej. Wśród nich: wicedyrektorka, 8 wychowawców, 3 wyznaczone koordynatorki projektu. Główne działania to wyjazdy zagraniczne na kursy (1 mobilność w r. 2016, 12 w 2017, 4 w 2018). 7 osób uczestniczyło w kursach językowych, 7 osób w kursach TIK i social media, w kursach CLIL 3 osoby, a w ukierunkowanych na interdyscyplinarne i kreatywne nauczanie: 4 osoby. Działania towarzyszące to: szkolenie i projekty eTwinning, przygotowanie językowe w kraju (6 os), cała rada pedagogiczna - szkolenia z TIK, 4 uczestników rozpoczęło (we wł. zakresie) studia podyplomowe, indywidualne szkolenia zgodne z założeniami projektu i potrzebami zawodowymi n-li(kursy, warsztaty, partnerstwa). Ok. 150 uczniów i 12 n-li uczestniczyło w 18 projektach eTwinning, zdobywając 5 KOJ i 1 EOJ. Organizowaliśmy wydarzenia o char. europejskim: Europejskie Kolędowanie, Dni Jęz. Obcych. Wymianie doświadczeń służyły obserwacje lekcji, Katalog Dobrych Praktyk https://katalogdobrychpraktyk.blogspot.com i strona projektu https://erasmusgim81.blogspot.com
W r.szk. 2016/17 utworzono klasy dwujęzyczną i o profilu europejskim, w których wprowadzono CLIL i zwiększono liczbę godzin jęz. angielskiego. Elementy CLIL wprowadzano też w innych klasach (10 przedmiotów). W r. 2017/18 powstała kolejna klasa dwujęzyczna a CLIL i szereg poznanych na kursach praktyk rozpowszechniły się w szkole. W r. 2018 uzyskaliśmy Odznakę Szkoły eTwinning. Wpływ projektu na szkołę jest widoczny w wielu obszarach. Uczestniczący n-le częściej i lepiej posługują się TIK i jęz. angielskim, zyskali nowe kwalifikacje. Zwiększyła się świadomość i otwartość kulturowa u całej społeczności szkolnej. Angliści i n-le przedmiotów ściśle współpracują. Efektem są m.in. warsztaty z różnych dyscyplin prowadzone przez uczniów w jęz. angielskim w czasie Dnia Jęz. Obcych. Wymieniamy się doświadczeniami, korzystamy z wiedzy o różnych europejskich systemach edukacyjnych zdobytej w czasie kursów aby wprowadzać te rozwiązania, które są adekwatne dla nas. Przekazujemy zdobyte wiadomości i nowości kolegom z zespołów przedmiotowych i wychowawczych. Nowe narzędzia i metody są równolegle wprowadzane na kilku przedmiotach - uczniowie mają więc poczucie spójności systemu i mogą korzystać z nowych umiejętności na różnych lekcjach. Zmiana relacji nauczyciel-uczeń, interdyscyplinarne projekty, dowartościowanie umiejętności interpersonalnych, nowe metody (gamifikacja, flipped classroom, in.) wzmacniają motywację uczniów.
Wzrósł wymiar europejski i prestiż szkoły, o czym świadczy fakt, że metody wypracowane w naszej placówce były prezentowane jako dobre praktyki na 4 krajowych i 2 europejskich seminariach nauczycielskich.
Wypracowane rezultaty to m.in. :
Katalog Dobrych Praktyk, strona projektu, Kronika Szkoły (https://kronika363.blogspot.com/), innowacje pedagogiczne (nowatorskie i dwujęzyczne programy nauczania): fizyka, zaj. art., muzyka, geografia, religia, ed. europejska, jęz. ang. w ed. wczesnoszkolnej.
Korzyści długoterminowe to m.in:
-liczne narzędzia i metody z TIK w codziennej praktyce większości nauczycieli (np. Kahoot, learning apps, kody QR)
-eTwinning jako stały element życia szkoły (lekcje i zaj.pozalekcyjne)
-pogłębienie postawy otwartości, umiejętność wspierania i korzystania ze wsparcia, szersze spojrzenie na pracę nauczyciela
-efektywne korzystanie z technologii do komunikacji
-korzystanie z edukacyjnych zasobów europejskich i wzbogacanie ich o dorobek naszej szkoły
-większy prestiż szkoły i atrakcyjność oferty edukacyjnej
-współpraca międzynarodowa, liczne profesjonalne kontakty i inspiracje europejskie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz