Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Ocena wniosku

1. Adekwatność projektu [liczba punktów 30 / na 30]

Komentarz: Wniosek bardzo dobrze skonstruowany. Pełna jasność opisów i właściwy poziom uszczegółowienia sprawiają, iż większość kluczowych elementów aplikacji jest wyraźnie ze sobą skorelowana i daje spójny obraz całego przedsięwzięcia. Cele projektu są zgodne z celami i priorytetami Akcji. Tematyka obejmuje zakres edukacji szkolnej. Cele projektu wynikają bezpośrednio z analizy potrzeb Gimnazjum. Realizacja wniosku w opisany w nim sposób, zapewni uzyskanie wysokiej jakości efektów uczenia się przez uczestników 23 mobilności.

2. Jakość planu projektu i jego realizacji [liczba punktów 36 / na 40]

Komentarz: Wniosek jest klarowny i kompletny w tym sensie, iż szczegółowo odniesiono się do wszystkich etapów jego realizacji. Wszystkie opisane działania są spójne z podanymi celami. Opisany w aplikacji Europejski Plan Rozwoju jest konkretny, co czyni go bardzo wiarygodnym i możliwym do realizacji. Jasne są procedury zaangażowania uczestników w działania projektowe. Dość skrótowo i miejscami powierzchownie opisano, jak przebiegać będzie komunikacja i zarządzanie projektem. Zaplanowano adekwatne działania wspierające. Przewiduje się także wykorzystanie platformy eTwinning oraz europejskich narzędzi certyfikacji. Wskazano sposób ich wykorzystania.

3. Wpływ i upowszechnianie [liczba punktów 28 / na 30]

Komentarz: Opis sposobów ewaluacji rezultatów projektu, bez podania choćby orientacyjnych terminów realizacji poszczególnych działań oceniających, pozwoli rzetelnie odpowiedzieć na pytanie, czy realizacja projektu zakończyła się sukcesem, jednak nie dyscyplinuje wykonawców. Upowszechnianie rezultatów projektu odbywać się będzie w sposób zapewniający maksymalizację pozytywnego oddziaływania na grupy docelowe. Jasny opis wpływu realizacji projektu przewiduje przedsięwzięcia zarówno wewnątrz instytucji macierzystej, jak i adresowane do zewnętrznych grup docelowych.

4. Ogólne uwagi do wnioskodawcy

Komentarz: Mocne strony wniosku: zgodność z celami i priorytetami Akcji, tematyka dotyczy obszaru edukacji szkolnej, rzetelna dogłębna analiza potrzeb wnioskodawcy, cele projektu ściśle skorelowane z potrzebami instytucji wnioskującej, klarowność i kompletność opisu poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia, realistyczny Europejski Plan Rozwoju szkoły, jasny opis wpływu realizacji projektu na różnych poziomach odbioru, różnorodność narzędzi przewidywanych do procesu oceny stopnia realizacji założonych celów.

Elementy wniosku wymagające poprawy lub uzupełnienia: brak.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz