Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Charakterystyka Szkoły.

Cele i działania organizacji

Gimnazjum nr 81 jest szkołą publiczną. Jakość kształcenia w Gimnazjum nr 81 jest  regularnie monitorowana i wyróżnia się na tle dzielnicy, miasta , województwa i kraju. Regularnie przeprowadzana ewaluacja wewnętrzna pozwala określić kierunki rozwoju odpowiadające potrzebom uczniów, pracowników  i środowiska lokalnego.  Mocną stroną Szkoły jest rozpoznawanie i wspieranie różnorodnych uzdolnień uczniów,  wprowadzanie innowacji w nauczaniu, uczestnictwo w szeregu nowatorskich projektów i zdobywanie licznych certyfikatów potwierdzających jakość prowadzonych działań. Nasz szkolny program wychowawczy "Moje dorastanie" został nagrodzony przez prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Nauczyciele i uczniowie licznie i aktywnie uczestniczą w szkolnych i pozaszkolnych inicjatywach edukacyjnych. Przeprowadzona w 2015 roku ewaluacja zewnętrzna potwierdza wysoki poziom kształcenia w naszej szkole.


Szkoła chce kontynuować rozwój i wyjść poza projekty krajowe. Naszym dążeniem  jest wyrównanie szans edukacyjnych naszych uczniów z szansami uczniów  z najbardziej rozwiniętych krajów UE . Aby to było możliwe pragniemy podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w ramach Akcji 1. w programie Erasmus+ . Celem Gimnazjum 81 jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej i prestiżu szkoły przez wprowadzenie dwujęzyczności: utworzenie oddziałów dwujęzycznych, w których co najmniej trzy przedmioty będą nauczane w języku polskim i angielskim, oraz  nauczanie licznych przedmiotów z wykorzystaniem języka angielskiego.

Staramy się podnosić wciąż jakość kształcenia. Szkoła uczestniczyła i uczestniczy w licznych projektach. Obecnie są to: WF z klasą, Szkoła Współpracy - uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły [MEN], Akademia Wynalazców im. Roberta Bosha, Odyseja Umysłu  oraz 4 projekty eTwinning. Zdobyliśmy liczne krajowe certyfikaty: Wars i Sawa, Szkoła Odkrywców Talentów. Od 2012 roku szkoła korzysta z Dziennika Elektronicznego Vulcan, co sprzyja częstszemu korzystaniu z TIK.

Szkoła zrobiła już pierwszy krok w kierunku wprowadzenia nauczania dwujęzycznego: kwalifikacje językowe nauczycielki biologii i nauczycielki muzyki i zajęć artystycznych pozwoliły na realizację innowacji pedagogicznych z tych przedmiotów wprowadzających nauczanie w jęz. angielskim.
Szkoła posiada doświadczenia we współpracy międzynarodowej: regularnie prowadzony jest projekt Woche (współpraca z Inst.Wiedeńskim), w 2015 r. jedna nauczycielka włączyła się w eTwinning, co roku uczniowie uczestniczą w warsztatach zagranicznych.

Pracownicy szkoły aktywnie i efektywnie działają w poszczególnych projektach, zazwyczaj jest to działanie indywidualne i związane ze specjalnością. Działania zespołowe podejmowane są rzadziej z powodu niedoskonałości w komunikacji i niedoborze metod, ale kiedy dochodzą do skutku to wyróżniają się jakością. Dlatego chcemy pozyskać umiejętności potrzebne do organizowania współpracy.

Szkoła dysponuje wykwalifikowaną kadrą nauczycieli jęz. ang., język jest nauczany w kilkunastoosobowych grupach, w dobrze wyposażonych pracowniach. Sprzyja to rozwojowi, wprowadzaniu innowacji i intensyfikowaniu nauki. Co roku tworzone są klasy językowe realizujące rozszerzony i innowacyjny program nauczania jęz. angielskiego.

Co roku w szkole odbywa się Dzień Języków Obcych, w czasie którego uczniowie prowadzą dla swoich rówieśników warsztaty ściśle związane z językiem i kulturą angielską (i in.). Jest to uroczystość ogromnie lubiana przez uczniów i rodziców. Potwierdza to potrzebę dalszego rozwoju w kierunku dwujęzyczności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz