Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Plan Europejskiego Rozwoju

Plan Europejskiego Rozwoju Szkoły 

Plan Europejskiego Rozwoju Szkoły został opracowany w fazie wnioskowania o fundusze Erasmus+ (styczeń-marzec 2016)
Po ogłoszeniu reformy systemu oświaty oraz po przyznaniu przez NA dofinansowania na określoną liczbę mobilności zespół koordynujący opracował adaptację Planu do nowych warunków.
Nadrzędne było zachowanie założonych działań (mobilności i in. działań kluczowych) i celów zgodnych z ideą "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!".
Poniżej prezentujemy Plan w jego oryginalnej formie oraz dopiski (kolor) określające modyfikacje i adaptacje.
Projekt „Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!” realizowany w latach 2016-2018 w Gimnazjum nr 81/ SP 363
D. Europejski Plan Rozwoju (organizacji/szkoły)
Prosimy opisać, jakie są potrzeby organizacji w zakresie podniesienia poziomu jakości pracy organizacji i współpracy międzynarodowej. Prosimy zidentyfikować i opisać główne obszary wymagające poprawy (np. umiejętność zarządzania,umiejętności i kwalifikacje pracowników, nowe narzędzia lub metody nauczania, wymiar europejski organizacji, umiejętności językowe, program nauczania, organizacja nauczania i uczenia się).
Diagnozowanie potrzeb Gimnazjum nr 81 odbyło się w ramach rad pedagogicznych, w których uczestniczyli wszyscy nauczyciele pracujący, oraz w oparciu o wyniki ewaluacji zewnętrznej (Maz.Kuratorium Oświaty), ankiet przeprowadzonych w ramach "Szkoły Współpracy - uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły [MEN] w środowisku uczniów, rodziców i nauczycieli.
Wyodrębniono następujące potrzeby:
1. Szkoła potrzebuje wykwalifikowanej kadry nauczycieli specjalistów w różnych przedmiotach mogących prowadzić lekcje dwujęzycznie lub z elementami języka angielskiego (geografia, historia, fizyka, matematyka, informatyka, wf, religia, j. polski, zaj. techniczne, muzyka, zaj. artystyczne). Zaledwie kilkoro pracowników (oprócz anglistów) ma wysokie kwalifikacje językowe i ten obszar wymaga wyraźnej poprawy.
2. Szkoła potrzebuje w kadrze zarządzającej osób (osoby) znających jęz. angielski wystarczająco do obsługi uczestnictwa szkoły we współpracy zagranicznej, a zwłaszcza w projektach eTwinning i programach Erasmus+ oraz upowszechniania rezultatów uczestnictwa w Akcji 1 programu Erasmus+.
3. Szkoła powinna szerzej wykorzystywać możliwości TIK. Placówka jest dobrze wyposażona w sprzęt komputerowy, ale tylko mała grupa nauczycieli potrafi go w pełni wykorzystać. Duża grupa pracowników powinna zostać przeszkolona z narządzi TIK i przekazać umiejętności całej społeczności szkolnej aby efektywnie wykorzystywać je w nauczaniu, zarządzaniu i komunikacji. Nauczyciele powinni pozyskać umiejętności pozwalające na udostępnianie materiałów edukacyjnych online. Kadra zarządzająca powinna poznać najnowsze narzędzia TIK usprawniające zarządzanie.
4. Potrzebne jest doskonalenie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego i edukacji europejskiej przygotowujących się do pracy w oddziałach dwujęzycznych o zwiększonej liczbie godzin nauczania jęz. angielskiego.
5. Szkoła chcąc wprowadzić nauczanie dwujęzyczne potrzebuje innowacji pedagogicznych zgodnych z podstawą programową pozwalających realizować program nauczania z wykorzystaniem jęz. angielskiego nie tylko w klasach dwujęzycznych, ale w pewnym zakresie również w innych oddziałach. Nauczyciele różnych specjalności powinni poznać innowacyjne metody pracy aby je włączyć do tych programów.
6. Pozyskanie przez wychowawców znajomości j. angielskiego wystarczającej do opieki nad uczniami podczas wyjazdów na warsztaty językowe Europie.
7. Szkoła i środowisko lokalne potrzebuje nowych metod zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Dlatego ważne jest aby nauczyciele poznali praktyki edukacyjne w różnych krajach UE, kreatywne i interdyscyplinarne metody nauczania ukierunkowane na defaworyzowaną grupę uczniów, oraz mieli okazję wymienić się doświadczeniami z nauczycielami europejskimi.
8. Potrzebą szkoły jest zaistnienie na arenie międzynarodowej, udział w międzynarodowych projektach, warsztatach i wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Zwiększenie postawy otwartości, szacunku, współdziałania, umiejętności wspierania i korzystania ze wsparcia na poziomie europejskim.
9. W szkole potrzeba więcej partnerskiego działania i uczenia się wśród nauczycieli; trzeba wzmocnić współdziałanie mniej sformalizowane i oddolne i być może realizowane dzięki TIK formy wzajemnej pomocy i wsparcia. Zwiększy to motywację do działania i satysfakcję z pracy.
10. O ile mocną stroną gimnazjum 81 jest rozwijanie talentów matematyczno-przyrodniczych u uczniów, to poprawy wymaga wspieranie talentów artystycznych. Dlatego szkoła powinna współpracować z instytucjami kultury i prowadzić więcej działań interdyscyplinarnych (np. kół zainteresowań) uwzględniających sztukę i muzykę.

Adaptacja:Nową potrzebą okazało się przygotowanie n-li do nauczania młodszych dzieci i realizacji nowej podstawy programowej

Prosimy przedstawić plany organizacji dotyczące zagranicznych mobilności edukacyjnych i działań związanych ze współpracą
międzynarodową oraz wyjaśnić, w jaki sposób działania te przyczynią się do spełnienia zidentyfikowanych potrzeb organizacji.
1)n-l. informatyki,zaj.technicznych;wychowawca,opiekunka strony www.gimnazjum81.pl
POTRZEBY:opanowanie fachowego słownictwa ang. związanego z informatyką, umiejętność dwujęzycznego nauczania z wykorzystaniem eTwinning na lekcjach i zaj.pozalekcyjnych
MOBILNOŚCI: English for Teachers (A2, B1), Fluency and English Language Development for Teachers
Adaptacja: Nauczycielka wycofała się, jej mobilność przyznano wicedyrektorce jako opiekunce strony internetowej szkoły
2)n-l. j.polskiego i ed.dziennikarskiej;wychowawca,opiekunka Kroniki Szkoły
POTRZEBY:opanowanie podst. jęz.angielskiego A1/A2, poznanie nowych narzędzi TIK i metod ich wykorzystywania
MOBILN.:English for Educators: Set the Base (Level I), ICT for Collaborative Projects Based Teaching and Learning
Adaptacja: kurs językowy został zrealizowany w kraju a dla kursu ICT na Malcie zmieniono organizatora  (Alpha School)
3)n-l. j.niemieckiego,wychowawca,współpracuje z Instyt.Wiedeńskim
POTRZEBY: opanowanie podst. jęz.angielskiego A1/A2
MOBILN.:Fluency and English Language Development for Teachers
Adaptacja: kurs językowy został zrealizowany w kraju a na Malcie zrealizowano kurs ICT  w Alpha School
4)wicedyrektor, n-l. historii, koordynator programu "Szkoła współpracy" MEN
POTRZEBY:poznanie nowych narzędzi TIK i metod ich wykorzystywania w zarządzaniu, opanowanie podstaw jęz.angielskiego A1/A2; poznać innowacyjne metody nauczania i oceniania oraz praktyki edukacyjne w krajach UE
MOBILN.: Fluency and English Language Development for Teachers, Structured Study Visit to Schools/Institutes&Training Seminar in FINLAND
Adaptacja: kurs Finlandii nie uzyskał dofinansowania (kw. formalne), praktyki edukacyjne w UE uczestniczka poznawała w Dublinie (planowo) i na Malcie (patrz pkt. 1)
5)n-l j.niemieckiego, który po ukończeniu st.podyplomowych będzie uczył geografii
POTRZEBY:poznanie nowych narzędzi TIK i metod ich wykorzystywania, nauka i osiągnięcie poziomu B1/B2 w jęz.ang., nabycie kwalifikacji do nauczania geografii, następnie do nauczania geografii z elementami jęz.ang.
MOBILN.: English for teachers with low level of English (A2, B1), Fluency and English Language Development for Teachers
Adaptacja: zostało przyznane dofinansowanie tylko na kurs językowy w Dublinie
6)n-l. religii, instruktor rękodzieła
POTRZEBY:opanowanie j.angielskiego A1/A2, poznanie metod wykorzystania TIK, wielokulturowość w nauczaniu
MOBILN.: Grand Tour in Europe: creativity, innovation, active citizenship and intercultural dialogue - ROMA
Adaptacja: organizator odwołał planowany kurs. Uczestniczka zamiast tego wybrała kurs Social Media  ICT in Education (Rzym) i studia podyplomowe m.in. dotyczące wielokulturowości (W-wa)
7)n-l. fizyki,wychwawca, realizuje innowację padagog."Od Archimedesa do Einsteina", koordynuje pracę z uczniami zdolnymi, koordynator Akademii Wynalazców Boscha, z-ca koord. Erasmus+
POTRZEBY: doskonalenie językowe na poziomie B2, poznanie nowych narzędzi TIK i metod ich wykorzystywania, wykorzystanie jęz.ang. w nauczaniu fizyki
MOBILNOŚCI: Activate your English for teaching, STE(A)M: Science, Technology, Engineering, Mathematics and Art, Creative Learning and Teaching using ICT and the cultural environment
Adaptacja: zmieniono organizatorów nie zmieniając krajów ani tematyki kursów
8)n-l. wf, koordynator progr. "WF z klasą"
POTRZEBY:opanowanie podstaw j.angielskiego A1/A2
MOBILNOŚĆ: English for Teachers with low level of English
bez zmian
9)n-l matematyki i fizyki
POTRZEBY:opanowanie j.angielskiego na poziomie A2
MOBILNOŚĆ: English for Educators: Set the Base (Level I)
Adaptacja: nauczyciel wycofał się (maj 2016)
10)n-l. wf,wychowawca,trenerka,koordyn. programu "WF z klasą"
POTRZ.: poznanie nowych narzędzi TIK i metod ich wykorzystywania ,opanowanie podstaw j.ang. A1/A2
MOBILNOŚCI: English for teachers with low level of English, ICT for Collaborative Project Based Teching and Learning
Adaptacja: nauczycielka otrzymała nową funkcję w szkole - wychowawcy klas 4 - w związku z czym przywrócono ją z listy rezerwowej i realizowała jedna mobilność: kurs językowy w Irlandii
11)n-l. muzyki i zaj.artystycznych, koordynator Erasmus+, koordynator eTwinning, uczestniczka pr. Comenius (2012), autorka innowacji pedagog. "Kraina multimediów", instruktorka chóru
POTRZEBY: doskonalenie sprawności językowej w kontekście edukacyjnym aby nauczać dwujęzycznie, poznanie innowacyjnych i interdyscyplinarnych metod nauczania i praktyk edukacyjnych w UE, włączanie muzyki do nauczania innych przedmiotów, prowadzenie muzycznych i interdyscyplinarnych projektów, korzystanie z zasobów inst.kultury i dziedzictwa, pozyskanie dla szkoły partnerów eTwinning i KA2
MOBILN.: Creative Teaching in the Secondary CLIL Classroom, Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and sport in education, SMILE Lisbon -Using museums and heritage as a teaching and learning resource
bez zmian
12)n-l. j.angielskiego,wychowawca, autorka innowacji "It's OK to be different, it's OK to be unique – ed.europejska", trener Odysei Umysłu
POTRZEBY: wymiana doświadczeń dotyczących nowoczesnych metod nauczania jęz.obcych, pogłębienie wiedzy o krajach anglojęzycznych, nowe umiejętności z zakresu TIK, prowadzenie projektów wielokulturowych z użyciem TIK
MOBILN.:Getting ready for the Digital Classroom, Creative Approach to Teaching in Secondary Schools
Adaptacja: jeden z kursów został odwołany, n-lka zastąpiła go kursem o podobnej tematyce w Irlandii (zamiast UK)
13)n-l. j.niemieckiego i angielskiego,wychowawca, realizuje innowację padagog. z j.angielskiego
POTRZEBY:Doskonalenie sprawności językowej, zbieranie doświadczeń, pomysłów, materiałów do nauczania j.angielskiego, znalezienie partnerów eTwinning.Wiedza o krajach anglojęzycznych pozwoli przeprowadzić ciekawe projekty
MOBILN.: ICT for Collaborative Project Based Teching and Learning
bez zmian
Prosimy wyjaśnić, w jaki sposób organizacja włączy zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje pracowników organizacji
uczestniczących w projekcie do planu strategicznego rozwoju organizacji w przyszłości.
Dzięki nabytym w projekcie "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" kompetencjom i doświadczeniu szkoła będzie mogła rozszerzyć swój plan strategicznego rozwoju.
1) Znaczące wprowadzenie dwujęzyczności - oddziały dwujęzyczne (z językiem polskim i angielskim) oraz elementy języka angielskiego obecne na licznych lekcjach we wszystkich oddziałach. Dzięki uczestnictwu wielu nauczycieli w kursach językowych szkoła zyska wykwalifikowaną kadrę nauczycieli specjalistów w różnych przedmiotach mogących prowadzić lekcje dwujęzycznie lub z elementami języka angielskiego (geografia, historia, fizyka, matematyka, informatyka, wf, religia, j. polski, zaj. techniczne, j.niemiecki, muzyka, zaj. artystyczne). Nauczyciele wdrożą innowacje pedagogiczne i plany wynikowe uwzględniające realizacje podstawy programowej z nauczaniem dwujęzycznym lub z elementami jęz.ang. Elementy języka ang. będą wprowadzane w nauczaniu nie tylko w klasie dwujęzycznej ale i w innych oddziałach, zwłaszcza na lekcjach związanych z profilem klasy (np. na wf w klasie sportowej, na fizyce w klasie mat-fiz). Powstaną koła zainteresowań prowadzone częściowo w jęz. angielskim i uczestniczące w eTwinning (realizacja projektu gimnazjalnego)
Adaptacja: z listy przedmiotów zniknęły matematyka, fizyka, informatyka, zaj. techniczne a dodano j. angielski wczesnoszkolny oraz zaj. świetlicowe
2) Nawiązanie partnerstw międzynarodowych.
Udział wicedyrektora w doskonaleniu językowym umożliwi komunikację w jęz. ang. z zagranicznymi partnerami współpracy, zwłaszcza w projektach eTwinning i programach Erasmus+ (KA1 i KA2), korzystanie z zasobów anglojęzycznych na temat edukacji i zarządzania oraz upowszechnianie rezultatów uczestnictwa w Akcji 1 programu Erasmus+ .
bez zmian
3) Efektywniejsze korzystanie z TIK w organizacji pracy szkoły.
Udział nauczycieli w mobilnościach i kursach online związanych z wykorzystaniem TIK pozwoli szerzej wykorzystywać możliwości TIK w szkole. Pracownicy, którzy poznają narzędzia TIK przydatne w pracy, zaplanowali upowszechnienie wśród całej kadry tych umiejętności. Wicedyrektor wykorzysta te narzędzia w zarządzaniu, cała szkolna społeczność usprawni dzięki nim komunikację wewnątrz kadry, z uczniami i rodzicami. Planujemy udostępnianie materiałów edukacyjnych online, strona internetowa i kronika szkoły będą multimedialną dokumentacją życia szkoły dostępną online. Nauczyciele będą powszechnie stosować narzędzia TIK na lekcjach i zaj. pozalekcyjnych oraz w eTwinning aby podnieść jakość nauczania. Na stronie szkoły powstanie "katalog dobrych praktyk" gromadzący instruktaże do narzędzi poznanych w czasie realizacji projektu. Dziennik projektu będzie dostępny online w trakcie i po zakończeniu projektu.
bez zmian
4) Nowoczesne nauczanie języków obcych, z dominującą rolą języka angielskiego.
Doskonalenie metodyczne nauczycieli języka angielskiego i edukacji europejskiej przygotowujących się do pracy w oddziałach dwujęzycznych o zwiększonej liczbie godzin nauczania jęz. angielskiego pozwoli im wzbogacić warsztat pracy o nowe metody. Nauczyciele zaplanowali włączenie poznanych metod do innowacji pedagogicznych i planów wynikowych. W oddziałach dwujęzycznych eTwinning stanie się narzędziem realizacji projektów edukacyjnych.
Adaptacja: reforma oświaty likwiduje obowiązek realizacji projektu gimnazjalnego, co wpłynie na motywacje do ich podejmowania przez uczniów
5) Bezpośrednie kontakty międzynarodowe uczniów: wyjazdy edukacyjne, przyjmowanie gości, mitingi sportowe, akcja KA2.
Dzięki kursom językowym i mobilnościom większość pracujących w szkole wychowawców będzie znać jęz. angielski co najmniej w stopniu umożliwiającym komunikację. Pozwoli to im podjąć sie opieki nad uczniami w edukacyjnych wyjazdach zagranicznych, w tym w przyszłości w KA2. Doświadczenia i poznawanie kultury różnych krajów oraz nawiązane kontakty pomogą w częstszym organizowaniu edukacyjnych i sportowych wyjazdów zagranicznych i odwiedzenie większej liczby europejskich krajów oraz zapraszanie partnerów z Europy do naszej szkoły.
Adaptacja: wskutek ataków terrorystycznych rodzice i dyrekcja wstrzymali organizację wyjazdów uczniowskich do rajów Europey Zachodniej. Zamiast tego kontakty uczniowskie będą realizowane na warsztatach Euroweek, przez udział w wydarzeniach międzynarodowych w kraju, planowana jest wycieczka do Szwajcarii
W czasie mobilności i projektów nawiążemy kontakty aby podjąć w przyszłości Akcję KA2
6) Aktywny udział w edukacyjnej wspólnocie europejskiej.
Szkoła zaistnieje na arenie międzynarodowej, będzie często brać udział w międzynarodowych projektach, warsztatach i wydarzeniach sportowych. Poznanie w czasie mobilności systemów edukacyjnych 9 państw zwiększy postawy otwartości, szacunku, współdziałania, umiejętności wspierania i korzystania ze wsparcia na poziomie europejskim.
bez zmian
7) Wzmocnienie współpracy kadry.
Realizacja projektu "Bądźmy dwujęzyczni!Uczmy nowocześnie!" a zwłaszcza dzielenie się umiejętnościami i upowszechnianie sprawi, że wśród nauczycieli więcej będzie partnerskiego uczenia się, wzmocni się współdziałanie mniej sformalizowane i oddolne oraz upowszechnią się realizowane dzięki TIK formy wzajemnej pomocy i wsparcia.
bez zmian
8) Udział w dynamicznym projekcie europejskim, poznawanie europejskich praktyk związanych edukacją, spotkanie z nauczycielami z innych krajów, zwiększy motywację do działania i satysfakcję z pracy. Zdobycie nowych kompetencji pozwoli na rozwój zawodowy kadry.
Wygaszenie gimnazjum wpływa na zatrudnienie (część uczestników traci etat) i motywację
9) Europejski wizerunek szkoły.
Jakość kształcenia i atrakcyjność oferty edukacyjnej w Gimnazjum nr 81 podniosą się. Prestiż szkoły wzrośnie dzięki udziałowi w programie Erasmus+ i nowym kompetencjom nauczycieli potwierdzonym świadectwami i certyfikatami.
Zmiana profilu szkoły narzucona przez organ prowadzący utrudnia konsekwentne budowanie wizerunku, część osiągnięć zostaje bez szans na kontynuację
Czy organizacja będzie wykorzystywać eTwinning w działaniach związanych z wnioskowanym projektem? Jeśli tak, prosimy opisać w jaki sposób
Szkoła jest początkującym uczestnikiem eTwinning i zamierza znacznie zwiększyć swój udział w projektach eTwinning w czasie projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!". Dlatego w ramach przygotowania wszyscy kluczowi uczestnicy projektu uczestniczyli w warsztatach eTwinning.
bez zmian
Sposoby wykorzystywania eTwinning w działaniach związanych z projektem "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!":
1) nauczyciele będą mogli ćwiczyć komunikowanie się w języku angielskim
2) nauczyciele opanują fachowe słownictwo angielskie związane z edukacją ogólnie a zwłaszcza z nauczanym przedmiotem, będą umieć się nim posługiwać w praktyce
3) nauczyciele dzięki partnerom eTwinning będą poznawać nowe, praktykowane w Europie metody pracy i stosować je w organizacji swojej pracy oraz w nauczaniu (dotyczy również udziału w projektach niemieckojęzycznych i krajowych polskich)
4) nadamy naszej szkole wymiar europejski przez aktywny kontakt z licznymi europejskimi szkołami, zbudujemy jej europejski wizerunek poparty certyfikatami i odznakami jakości eTwinning
5) nauczyciele licznych specjalności będą wprowadzać elementy dwujęzycznego nauczania włączając projekty eTwinning do swoich planów wynikowych, innowacji pedagogicznych i zajęć pozalekcyjnych
6) angliści, nauczycielka zajęć artystycznych oraz edukacji europejskiej będą tworzyć i realizować projekty eTwinningw ramach innowacji pedagogicznych
7) szerokie grono nauczycieli zarejestruje się i będzie realizować projekty eTwinning korzystając ze wsparcia uczestników mobilności
8) będziemy upowszechniać w Europie dobre praktyki i metody pracy, których zostały wypracowane w naszej szkole
9) będziemy dzielić się na forum lokalnym i europejskim swoimi umiejętnościami nabytymi dzięki mobilnościom edukacyjnym
10) będziemy nawiązywać partnerstwa i kontakty, które będzie można wykorzystać w przyszłości w Akcji KA2 Erasmus+ lub innych działaniach
11) Szkoła będzie uczestniczyć w interdyscyplinarnych projektach eTwinning o różnym stopniu trudności, również w krajowych prowadzonych po polsku, tak aby uczestnikami mogli być nie tylko uczniowie zdolni ale i zaniedbani edukacyjnie. Chcemy aby eTwinning był dla nich "oknem na świat" i źródłem motywacji do nauki.
12) udział w projekcie eTwinning będzie jedną z zalecanych uczniom formą realizacji edukacyjnego projektu gimnazjalnego
13) będziemy zdobywać i doskonalić umiejętność posługiwania się TIK
bez zmian
E. Opis projektu
Prosimy opisać, dlaczego organizacja/konsorcjum chce zrealizować ten projekt. Jakie są jego cele?
Celem projektu "Bądźmy dwujęzyczni!Uczmy nowocześnie!" jest umożliwienie utworzenia w szkole oddziałów dwujęzycznych, nowoczesne nauczanie, podniesienie atrakcyjności edukacyjnej i prestiżu naszej szkoły. Jest on zbieżny z celami strategicznego rozwoju szkoły oraz z celami akcji KA1.
Decydujemy się na realizację projektu w ramach programu Erasmus+, gdyż naszą mocną stroną jest udział w rozmaitych innowacyjnych projektach, pracownicy szkoły są aktywni i otwarci. Umiemy działać w sposób ukierunkowany, a każdy zrealizowany projekt podnosi jakość pracy naszej szkoły. Potwierdzają to certyfikaty Szkoły Odkrywców Talentów, Wars i Sawa oraz eAkademia Przyszłości.
Przygotowując się do uczestnictwa w programie Erasmus+ pracownicy określili w Arkuszach Uczestnika swoje potrzeby edukacyjne zbieżne ze strategicznymi celami szkoły. Na podstawie analizy tych potrzeb, oraz na podstawie wniosków z przeprowadzonej w szkole ewaluacji i wniosków z programu "Szkoła współpracy" powstał plan projektu "Bądźmy dwujęzyczni!Uczmy nowocześnie!".
Wskazane potrzeby Szkoły to:
1. Podniesienie kwalifikacji językowych (jęz. angielski) dużej grupy nauczycieli.
2. Usprawnienie funkcjonowania szkoły przez efektywniejsze stosowanie TIK i wprowadzenie nowych metod zarządzania
3. Zwiększenie możliwości rozwoju zawodu i kariery zawodowej pracowników
4. Zwiększenie motywacji pracowników i satysfakcji z wykonywania codziennej pracy
5. Poznanie licznych europejskich praktyk edukacyjnych, ocena ich przydatności i ewentualne wdrożenie
6. Poznanie europejskich zasobów edukacyjnych i dziedzictwa, umiejętność nowatorskiego korzystania z tych zasobów oraz z dziedzictwa kulturowego Polski i Europy.
7. Poznanie najnowszych metod nauczania i organizacji pracy wykorzystujących TIK i upowszechnienie umiejętności posługiwania sie nimi
8. Doskonalenie metodyczne oparte na praktykach edukacyjnych i standardach pracy powszechnych w krajach UE.
9. Zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji przez uczniów ze środowisk defaworyzowanych - poznanie europejskich doświadczeń w tym zakresie.
10. Nawiązanie współpracy europejskiej m.in. przez eTwinning, w przyszłości KA2. Współpraca z instytucjami lokalnymi i europejskimi
11. Wzmocnienie wizerunku naszej szkoły, nadanie mu wymiaru europejskiego
12. Zwiększenie otwartości na różnorodność praktyk edukacyjnych, różnorodność socjalną, językową i kulturową
13. Poprawa rezultatów edukacyjnych uczniów.
Prosimy wybrać z listy najistotniejsze tematy, jakie porusza projekt.
Nauczanie i uczenie się języków obcych
Nowe innowacyjne programy nauczania / metody edukacyjne / rozwój szkoleń
TIK - nowe technologie - kompetencje informatyczne
F. Opis uczestników
Prosimy opisać uczestników projektu i ich potrzeby w odniesieniu do każdego planowanego działania. W jaki sposób i według jakich
kryteriów zostali lub zostaną wybrani do udziału w projekcie?
Projekt "Bądźmy dwujęzyczni!Uczmy nowocześnie!" dotyczy wszystkich członków społeczności szkolnej,ale w różnym stopniu.Projekt jest podporządkowany celowi.Jest nim utworzenie oddziałów dwujęzycznych, nowoczesne nauczanie języka angielskigo,podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i prestiżu naszej szkoły
Od 2015r. w szkole trwała kampania informacyjna o pr. Erasmus+ prowadzona przez koordynatorki na polecenie Dyrekcji. Informowano pracowników o możliwości aktywnego uczestnictwa, celach i założeniach projektu. Każdy mógł zgłosić się do udziału w mobilnościach i poznać kryteria rekrutacji. Koordynatorka utworzyła i monitorowała Arkusze Uczesników online.
Kryteria kwalifikujące kandydata do udziału w mobilnościach wyznaczone przez Dyrekcję:
A.Wybór szkoleń, podanie jak udział w nich zbliży szkołę do celu projektu "Bądźmy dwujęzyczni!Uczmy nowocześnie!"
B.Gotowość do upowszechniania zdobytej wiedzy (poparta deklaracjami co do sposobu i odbiorców) była ważna, bo dzięki upowszechnianiu projekt obejmie całą społeczność szkolną
C.Rejestracja w eTwinning,udział w warsztatach, chęć uczestnictwa
D.Konkretne opisanie w jaki sposób zapewnia trwałość skutków projektu "Bądźmy dwujęzyczni!Uczmy nowoczesnie!"
E.Ważnym czynnikiem było aby uczestnicy mobilności reprezentowali jak najwięcej specjalności,tak aby wdrażanie dwujęzyczności objęło jak największą liczbę przedmiotów. Preferowani byli pracownicy posiadający kilka specjalności
F.Udział pracownika kadry zarządzającej, który pozna nowe metody zarządzania placówką i przekaże je pozostałym pracownikom

Adaptacja: dodatkowym kryterium stało się to w jakim zakresie pracownik może pozostać w szkole po przekształceniu 

Uczestnicy i ich potrzeby:
1)Wicedyrektor (kadra zarządzająca) chce poznać innowacyjne metody nauczania i oceniania, poznać praktyki edukacyjne w krajach UE, nauczyć sie komunikować w j.angielskim, efektywnie rozwijać i wykorzystywać umiejtności TIK do planowania warsztatu pracy. Działania: udział w przygotowaniu językowym w Polsce, mobilności: Fluency and English Language Development for Teachers, Structured Study Visit to Schools/Institutes&Training Seminar in FINLAND,warsztaty TIK online.
2)n-lki jęz.angielskiego:poznanie innowacyjnych metod i technik nauczania języka, rozwijanie i aktualizowanie znajomości jęz.ang., pogłębienie wiedzy o krajach anglojęzycznych, doskonalenie umiejętności korzystania z TIK, prowadzenie projektów wielokulturowych za pomocą różnych narzędzi internetowych, wymiana doświadczeń, nawiązanie partnerstw europejskich.
Działania: mobilności (Getting ready for the Digital classroom, Creative Approach to Teaching in Secondary Schools, ICT for Collaborative Projects Based Teaching&Learning ), warsztaty TIK lokalne i online
3)n-le przedmiotów: jęz.polski,religia,jęz.niemiecki,matematyka,historia,ed.dziennikarska,wf. informatyka, zaj.techniczne. Opanowanie podstaw jęz ang.;osiągnięcie poziomu pozwalającego komunikować się i włączać elementy jęz. ang. w nauczanie,nawiązanie kontaktów dla eTwinning i KA2. Poznanie nowych metod pracy oraz narządzi TIK.
Działania:udział w przygotowaniu językowym w Polsce,mobilnościach(Beginners English Intens., ICT for Collaborative Projects Based Teaching&Learning, Fluency and Eng. Language Development for Teachers, Grand Tour in Europe:creativity,innovation,active citizenship and intercultural dialogue);warsztaty TIK online i lokalne.
4)n-le przedmiotów: fizyka, zaj.artystyczne,muzyka (osoby mające obecnie poziom jęz.ang. B1,C1)-doskonalenie metodyczne związane ze specjalnością,poznanie fachowego słownictwa umożliwiające na dwujęzyczne nauczanie przedmiotu. Korzystanie z dziedzictwa kulturowego i współpraca z instytucjami. Metody interdyscyplinarnego nauczania adekwatne dla uczniów zdolnych i ze środowisk defaworyzowanych. Nawiązanie kontaktów do późniejszego wykorzystania w eTwinning i KA2.
Działania-mobilności : Activate your English for teaching, STE(A)M: Science,Technology,Engineering, Mathematics and Art, Creative Learning and Teaching using ICT and the cultural environment, Creative Teaching in the Secondary CLIL Classroom, Creativity in teaching and training &how to use music,art,ICT and sport in education, SMILE Lisbon-Using museums and heritage as a teaching and learning resource
5) n-l j.niemieckiego - uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do nauczania geografii po angielsku.
Działania: przygotowanie językowe w Polsce, ukończenie studiów podyplomowych z geografii na Wydz.Geografii i St. Regionalnych UW (07.2017); mobilności: English for teachers with low level of English (A2, B1), Fluency and English Language Development for Teachers.
6) koordynatorki Erasmus+ i eTwinning
Działania: udział w Dniach Informacyjnych Erasmus+, konsultacjach FRSE, warsztatach i konferencjach online. Dalsze poznawanie praktyki, metod zarządzania i upowszechniania w programie Erasmus+. Metody prowadzenia interdyscyplinarnych projektów 
eTwinning, nawiązanie kontaktów i pozyskanie umiejętności cennych również dla nauczycieli nieuczestniczących w mobilnościach.(mobilności: wymieniono w pkt. 2 i pkt. 4)
F.1. Efekty kształcenia/uczenia się
Jakie efekty kształcenia/uczenia się (wiedza i umiejętności) lub kompetencje (wiedza, umiejętności i postawy/zachowania) mają zostać nabyte/poprawione/uzupełnione w ramach każdego planowanego w projekcie działania?.
Opis działań i ich efektów dla osób:
1) Udział w przygotowaniu językowym, kursie English for Teachers with low level of English (A2, B1) oraz Fluency and English Language Development for Teachers umożliwi n-lce informatyki korzystanie z anglojęzycznego oprogramowania i włączenie elementów jęz.ang w innowacje i zajęcia pozalekcyjne
Nauczycielka wycofała się (maj 2016)
2) Udział w przygotowaniu językowym i w kursie English for Educators: Set the Base (Level I)umożliwi nauczycielce j.polskiego i ed.dziennikarskiej korzystanie z anglojęzycznych źródeł, wprowadzenie el.jęz.ang do nauczania oraz przygotuje ją do udziału w kursie ICT na Malcie
adaptacja: kurs językowy został zrealizowany w kraju
3) Udział w przygotowaniu językowym, kursie English for teachers with low level of English dwóch nauczycielek wf pozwoli im komunikować się po angielsku w czasie wyjazdów sportowych z uczniami, korzystać z anglojęzycznych materiałów, wprowadzić el.jęz.ang na lekcjach wf.
bez zmian
4) Udział w ICT for Collaborative Project Based Teching and Learning nauczycielek w-f i ed.dziennikarskiej, pozwoli im korzystać z TIK w organizacji pracy wychowawczej, wykorzystać TIK do prowadzenia kroniki szkoły, dokumentowania wydarzeń sportowych
adaptacja: kurs ICT został przyznany nauczycielce ed. dziennikarskiej i germanistce (patrz pkt. 6) (zmieniono organizatora na Alpha School)
5) Udział w w przygotowaniu językowym i dwóch kursach językowych pozwoli nauczycielowi (germaniście) realizującemu studia podyplomowe z geografii nauczać w przyszłości geografii z el.jęz.ang.
adaptacja: nauczyciel realizował tylko jeden zagraniczny kurs językowy
6) Udział w w przygotowaniu językowym i Fluency and English Language Development for Teachers germanistki pozwoli jej na korzystanie z anglojęzycznych źródeł, komunikowanie się po angielsku i szersze uczestniczenie w eTwinning. Udział p.wicedyrektor w tym kursie umożliwi komunikowanie się, korzystanie z dokumentacji anglojęzycznej, kontaktowanie się z partnerami eTwinning i KA2, przygotuje ją do następnej mobilności
adaptacja: germanistka uczestniczyła w kursie językowym w kraju i kursie ICT (patrz pkt. 4)
wicedyrektor uczestniczyła w kursie językowym w Dublinie, zgodnie z planem
7) Udział nauczycielki jęz. angielskiego w kursie ICT for Collaborative Project Based Teaching and Learning pozwoli sprawniej posługiwać się TIK, wzbogacić warsztat pracy oraz silniej włączyć aspekt kulturowy w realizowane innowacje z jęz.ang
bez zmian
8) Udział n-lki religii w przygotowaniu językowym oraz kursie "Grand Tour in Europe: creativity, innovation, active citizenship and intercultural dialogue" pozwoli jej nawiązać kontakty do eTwinning, poznać kreatywne metody pracy, wprowadzić innowację w nauczaniu religii akcentującą postawy tolerancji i dialogu
Planowany kurs nie odbył się, n-lka uczestniczyła w przygotowaniu językowym, studiach podyplomowych i kursie Social Media @ School (Rzym)
9) Udział nauczycielki fizyki w kursach Activate your English for teaching, STE(A)M: Science, Technology, Engineering, Mathematics and Art, Creative Learning and Teaching using ICT and the cultural environment pozwoli jej nauczać fizyki dwujęzycznie oraz poznać nowe metody pracy szczególnie przydatne dla uczniów uzdolnionych z przedmiotów ścisłych. Przygotuje ją do akcji KA2 i eTwinning
adaptacja: nauczycielka realizowała mobilności wg zaplanowanych tematów i miejsc, zmieniając organizatora
10) Udział nauczyciela matematyki i fizyki w przygotow. językowym, warsztatach TIK online, i English for Educators: Set the Base (Level I) pozwoli mu włączyć elementy jęz.ang do nauczania, korzystać z anglojęzycznych zasobów, uczestniczyć w programie eTwinning.
nauczyciel wycofał się (maj 2016)
11) Udział n-lki muzyki i zaj.artystycznych w kursach Creative Teaching in the Secondary CLIL Classroom; Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and sport in education; SMILE Lisbon -Using museums and heritage as a teaching and learning resource wzbogaci jej warsztat pracy w dziedzinie wykorzystania TIK, muzyki i sztuki, pozwoli prowadzić innowacyjne i interdyscyplinarne projekty eTwinningUmożliwi efektywne i nowoczesne korzystanie z zasobów instytucji kultury i dziedzictwa w pracy z uczniami. Pozwoli zyskać biegłość językową poprawiającą jakość jej dwujęzycznego nauczania zaj.art. i muzyki. Jako koordynatorka eTwinning pozyska partnerstwa, kontakty i umiejętności z różnych dziedzin, którymi podzieli się z nauczycielami nieuczestniczącymi w mobilnościach.
bez zmian w mobilnościach
w związku z reformą edukacji przestaje istenić przedmiot zajęcia artystyczne, n-lka będzie realizować działania w świetlicy (młodsze dzieci) i jako zaj. pozalekcyjne
12) Udział w Structured Study Visit to Schools/Institutes&Training Seminar in FINLAND pozwoli wicedyrektorce obserwować jeden z najlepszych systemów edukacyjnych na świecie i poznać metody zarządzania
nie przyznano dofinansowania na tę mobilność
13) Udział n-l. j.angielskiego i ed. europejskiej w kursie Getting ready for the Digital classroom i Creative Approach to Teaching in Secondary Schools pozoli jej efektywniej wykorzystywać narzędzia TIK, poznać nowe kreatywne metody pracy cenne dla trenera Odysei Umysłu, nawiązać partnerstwa eTwinning i KA2
adaptacja: nauczycielka realizowała mobilności wg zaplanowanych tematów i miejsc, zmieniając organizatora
Udział w przygotowaniu i mobilnościach pozwoli pracownikom szkoły zapoznać się z kulturą i systemem edukacyjnym 9 państw UE, nawiązać kontakty i partnerstwa. Sześć osób będących wychowawcami zdobędzie doświadczenie przydatne w towarzyszeniu uczniom w podróżach związanych z warsztatami, KA2 lub mityngami sportowymi. Wszyscy uczestnicy obecnie nieznający jęz. ang. dzięki projektowi "Bądźmy dwujęzyczni!Uczmy nowocześnie!" będą mogli komunikować sie po angielsku i korzystać z anglojęzycznych zasobów edukacyjnych. Cała społeczność szkolna wzmocni postawę otwartości i partnerskiej współpracy
Adaptacja: zwiększyła sie liczba osób będących wychowawcami (8 osób)
Szczegółowy opis wybranych mobilności stanowi Załącznik do wniosku.
Program Erasmus+ promuje korzystanie z certyfikatów/narzędzi takich jak Europass, ECVET i Youthpass do potwierdzenia
kompetencji nabytych przez uczestników podczas pobytu za granicą. Czy w projekcie zostaną wykorzystane powyższe certyfikaty/
narzędzia? Jeśli tak, to które?
Europass - Mobilność (dokument)
Europass - Paszport Językowy
Czy planowane jest wykorzystanie jakichkolwiek krajowych certyfikatów/narzędzi? Jeśli tak, to jakich?
PTE General (Pearson Test of English General)
adaptacja: certyfikat ukończenia kursu EduFarma
Certificate in Advanced English [certyfikat posiada jedna nauczycielka]
W jaki sposób zostaną wykorzystane wskazane powyżej europejskie/krajowe certyfikaty/narzędzia?
Wszyscy uczestnicy chcący podnieść swoje kwalifikacje językowe wyrobią sobie Europass - Paszport Językowy w ramach przygotowania, a następnie odnowią go przed zakończeniem realizacji programu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" Uczestnicy mobilności wyrobią sobie paszport Europass-Mobilność aby określić jakie korzyści przyniósł im udział w mobilnościach.
Nauczycielka muzyki i zaj. art. potwierdzi swoją znajomość jęz.ang. certyfikatem CAE i dzięki temu będzie zakwalifikowana do udziału w kursach (mobilnościach).
Nauczyciele uczestniczący w przygotowaniu językowym w kraju i zagranicznych kursach językowych otrzymają od organizatorów kursów certyfikaty poświadczające nabycie umiejętności językowych na danym poziomie. Część z nich przystąpi do egzaminu i uzyska certyfikat PTE General (Pearson Test of English General) określający ich poziom znajomości angielskiego. Uzyskanie tego certyfikatu ma kluczowe znaczenie, gdyż zgodnie z rozporządzeniem MEN uprawnia on do dwujęzycznego nauczania przedmiotu.
Adaptacja: Zmiana profilu szkoły i zmiana zasad organizowania klas dwujęzycznych zmieniły potrzeby dotyczące certyfikatów. Ponieważ w szkole podstawowej bardzo ograniczono dwujęzyczność  (tylko klasy 7 i 8, ograniczony zakres tematów) to nie wszyscy nauczyciele potrzebują certyfikatów.
Po zakończeniu realizacji programu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie" będziemy mogli określić indywidualny i "średni" poziom znajomości języka angielskiego wśród pracowników. Uzyskanie wysokich wyników i potwierdzenie ich dokumentami Europpass i PTE podniesie prestiż naszej szkoły. Atrakcyjność oferty edukacyjnej Gimnazjum 81 będzie większa, jeśli uczniom, kandydatom i ich rodzicom przedstawimy potwierdzone kompetencje językowe kadry.
Adaptacja: Zmiana profilu szkoły wpływa na prestiż i grupy docelowe
G. Przygotowanie
Prosimy opisać, jakie działania przygotowawcze zostaną podjęte przez organizację oraz (jeśli dotyczy) partnerów projektu i/lub członków konsorcjum przed rozpoczęciem głównych działań projektowych.
G.1. Wsparcie praktyczne i logistyczne
Prosimy opisać, w jaki sposób zostanie zapewnione wsparcie praktyczne i logistyczne dla każdego z działań planowanych w projekcie (np. organizacja podróży, zakwaterowania, ubezpieczenie, bezpieczeństwo i ochrona uczestników, uzyskanie wizy, ubezpieczenie społeczne, mentoring i wsparcie uczestników, spotkania przygotowawcze z partnerami, inne).
1. Każdy uczestnik sprawdza na stronach internetowych szkół dokładne dane o kursie, jego temacie, możliwościach zakwaterowania, cen biletów lotniczych.
2. Wyznaczona koordynatorka będzie wspierać uczestników słabo znających jęz. ang. w kontaktach z organizatorami kursów, zrozumieniu informacji i planowaniu podróży.
3. Pracownik administracyjny i szkolny koordynator programu Erasmus+ wesprą uczestników projektu w opracowaniu planu podróży, zakupie biletów, uzyskaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz wykupieniu (z dofinansowania na wsparcie organizacyjne) ubezpieczenia obejmującego zakresy wskazane w Przewodniku po programie Erasmus+,
4. Dyrektor szkoły zatwierdził Plan Projektu "Bądźmy dwujęzyczni!Uczmy nowocześnie!". Zawiera on harmonogram działań w ramach projektu, jest dostępny online i na bieżąco monitorowany i aktualizowany. Na podstawie indywidualnych potrzeb określonych w Arkuszach Uczestników koordynatorzy zaplanowali działania przygotowawcze i chronologię mobilności.
5. Koordynatorzy dopasowali terminy mobilności do harmonogramu pracy szkoły, tak aby nieobecność nauczycieli jak najmniej zaburzała pracę. Większość mobilności odbywa się w dni wolne od nauki szkolnej.
Adaptacja: Ze względu na niepewną przyszłość szkoły i pracowników część mobilności opóźniliśmy do czasu wyklarowania się sytuacji zawodowej uczestników. W związku z tym większość mobilności odbywała się w roku szkolnym
Ponieważ n-le wyjeżdżali pojedynczo to nie zaburzało to rytmu pracy szkoły.
6) W ramach wsparcia praktycznego i logistycznego projektu każdy z nauczycieli wyjeżdżających na szkolenie zapozna się ze szczegółowym programem kursu oraz warunkami umowy zawieranej z jego organizatorem.
7) Uczestnicy odpowiednio wcześnie nawiążą kontakt (mail, telefon,media społecznościowe) z organizatorami kursów i miejscami zakwaterowania aby dokładnie poznać warunki i możliwości przez nich oferowane.
8) Szkoła będzie mieć zagwarantowane zabezpieczenie prawne i księgowe poprzez możliwość skorzystania z porady prawnej bądź pomocy księgowego przy rozliczaniu mobilności.
Wsparcie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty szwankowało przez cały czas trwania projektu.
9) Nauczyciele uczestniczący w mobilnościach będą dzielić się doświadczeniem i wzajemnie wspierać w przygotowaniu praktycznym i logistycznym. Powracający z mobilności nauczyciele będą dzielić się na bieżąco doświadczeniami i służyć radą kolegom szykującym się do mobilności.
10) wyznaczona koordynatorka będzie wspierać uczestników w czasie mobilności, i w razie potrzeby kontaktować się przez odpowiednie środki komunikacji - mail, telefon, in., zostanie utworzona lista kontaktów, w którą zostanie wyposażony każdy wyjeżdżający pracownik.
Honoraria dla koordynatorek, księgowej i ew.radcy prawnego zostaną zapewnione z dofinansowania na wsparcie organizacyjne w wysokości zależnej od bieżących potrzeb i wykonanej pracy określonej odrębną umową.
Honorarium zostało określone w aneksach do umów sporządzonych w czerwcu 2018 i przekazane w formie kart przedpłaconych (wymóg DBFO) o określonej w aneksie wartości.
G.2. Zarządzanie projektem
Prosimy opisać sposób zarządzania projektem i jego jakością (np. ustanowienie umów z partnerami, porozumienia o programie zajęć z uczestnikami, itp.).
Jakość projektu opiera się na dokładnym dostosowaniu planowanych działań do istniejących potrzeb i oczekiwanych rezultatów. Tworząc plan projektu koordynatorki korzystały z wytycznych Dyrekcji, Przewodnika po pr. Erasmus+, wskazówek NA, oraz konsultacji z uczestnikami. W ten sposób powstał plan adekwatny, realny i dający mierzalne rezultaty.
Harmonogram mobilności i innych działań został opracowany tak, aby społeczność szkolna wysłała swoich "ambasadorów" do jak najbardziej zróżnicowanych miejsc i aby pozyskane zostały bardzo różnorodne doświadczenia. Jednocześnie uwzględniono nabycie pewnych umiejętności, które powinny być standardem w naszej szkole po zakończeniu projektu. Dlatego częśc kursów ma zbliżoną tematykę a część jest bardzo zróżnicowana.
Jakość przygotowania językowego, wsparcia i jakość mobilności zostanie zapewniona przez skrupulatne sprawdzenie oferty przez koordynatorów i uczestników. Wybrani zostaną ci organizatorzy, których oferta będzie najbardziej adekwatna, dokładnie przedstawiona i potwierdzona pozytywnymi opiniami.
W zakresie zarządzania projektem i jego jakością:
1) szczegółowy program kursów stanie się załącznikiem do umowy zawieranej z dostawcą usługi;
2) szkolni koordynatorzy Erasmus+ opracują ujednolicone Arkusze Uczestników w projekcie „Bądźmy dwujęzyczni!Uczmy nowocześnie!”.
3) z każdym uczestnikiem zostanie zawarta umowa, a jej załącznikiem będą indywidualne zobowiązania kursantów przedstawione w Arkuszu Uczestników.
4) szkolni koordynatorzy będą obsługiwać narzędzie Mobility Tool i wspierać uczestników w używaniu go do pisania sprawozdań.
5) szkolni koordynatorzy Erasmus+ stworzą zestaw dokumentów, arkuszy i materiałów dostępnych on-line dotyczących projektu „Bądźmy dwujęzyczni” i będą regularnie monitorować przebieg projektu i jego zgodność z Europejskim Planem Rozwoju Szkoły. Wymiana informacji online będzie również służyć wzajemnemu wspieraniu się w mobilnościach.
6) uczestnicy projektu „Bądźmy dwujęzyczni! uczmy nowocześnie!” będą uzupełniać na bieżąco Arkusze Uczestników, w których zanotują potrzeby, cele i rezultaty związane z mobilnościami, jak również działaniami przygotowawczymi i następczymi.
7) Uczestnicy projektu zaplanowali konkretne formy przygotowania się do mobilności oraz upowszechniania nabytych umiejętności i opisali je w Arkuszu Uczestnika. Jakość planowanych działań została sprawdzona przez koordynatorki pod kątem zrealizowania określonych potrzeb i zapewnienia trwałości skutków projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!".
8) Po około 4 miesiącach od powrotu ze szkoleń Dyrekcja przy wsparciu Koordynatorów przeprowadzi hospitacje zajęć prowadzonych przez uczestników projektu „Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!”, służące weryfikacji realizacji celów określonych w Arkuszu Uczestnictwa.
9) Uczestnicy programu „Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!” zobowiązali się, że będą utrwalać umiejętności językowe i metodyczne oraz podtrzymywać kontakty nawiązane w czasie mobilności, przede wszystkim przez eTwinning.
10) Każdy uczestnik będzie zobowiązany przedstawić raport końcowy, a koordynatorzy opracują raport składany przez organizację.
G.3. Przygotowanie uczestników
1)Bardzo ważnym elementem wsparcia jest przygotowanie językowe nauczycieli przed udziałem w mobilnościach. Koordynatorka wyznaczona do tego zadania nawiąże współpracę z firmą szkoleniową i zorganizuje przygotowanie językowe w kraju. Szkoła jest w trakcie negocjowania z firmą Pearson, która ma bardzo korzystną ofertę i cieszy się uznaniem, a jakość jej usług jest potwierdzona opiniami anglistów z naszej szkoły. Przygotowaniem językowym na poziomie początkującym byłoby objęte 6 osób przez co najmniej jeden semestr. Pozostali nauczyciele mają zróżnicowany poziom i ich przygotowanie językowe będzie dostosowane do konkretnych potrzeb i możliwości finansowania.
Adaptacja: po weryfikacji trzech ofert została wybrana oferta firmy EduFarma
2) Każdy uczestnik projektu zapozna się z podstawowymi informacjami dotyczącymi klimatu, kultury i obyczajów w regionie do ktorego się udaje.
3) Uczestnicy i koordynatorzy będą monitorować sytuację społeczną, geopolityczną, klimatyczną aby zapobiec niebezpieczeństwom w czasie mobilności. W sytuacjach uzasadnionych obaw dotyczących bezpieczeństwa uczestnik będzie mógł zmienić kraj lub termin mobilności nie zmieniając zasadniczo jej treści merytorycznej, kosztów i wpływu na szkołę.
4) Nauczyciele będą wspierać się wzajemnie:
- osoby słabo znające jęz. ang. będą mogły razem pojechać na pierwszą mobilność.
- nauczyciele mający doświadczenie przygotują konsultacje dla koleżanek i kolegów, koordynator zadba o prawidłowy przepływ informacji
5) uwzględniamy możliwość skorzystania z porady prawnej i przeznaczenia na nią części funduszy ze wsparcia organizacyjnego
H. Główne działania
Prosimy szczegółowo przedstawić w porządku chronologicznym główne planowane działania, w tym podczas wyjazdu. Jeśli dotyczy,
prosimy opisać rolę i zadania każdego z partnerów w projekcie i/lub członków konsorcjum.
Główne działania planujemy w 3 etapach: przygotowania, mobilności i kontynuacji. Etapy mogą "nachodzić na siebie" bo gdy jedni uczestnicy będą w trakcie przygotowania, inni już będą realizować mobilności.
PRZYGOTOWANIE
1)koordynatorki -warsztat “Jak pozyskać dotacje z program Erasmus+?” Agencja Pracy Twórczej, Warszawa
2)13 nauczycieli -warsztat eTwinning, Warszawa, FRSE,
3)szkoła uczestniczy w 4 projektach eTwinning 2015/16
3)koordynatorki-udział w Dniu Informacyjnym Erasmus+
4)Uczestnicy- przygotowanie praktyczne i kulturowe w Gimnazjum 81
5)udział n-li słabo znających jęz. ang. w przygotowaniu językowym – Warszawa.Planowana współpraca z firmą Pearson.
6)działania wspierające logistycznie i praktycznie: konsultacje, zakup polis ubezpieczeniowych, wyrobienie EKUZ
7)założenie zakładki "katalog dobrych praktyk" na stronie www.gimnazjum81.pl
8)otwarcie Dziennika Projektu
9)wyrobienie przez wszystkich uczestników paszportów Europass (Language, Mobility)
10)udział w kursach TIK online i lokalnie. Nauczyciele: religii, jęz. niemieckiego, jęz. angielskiego, wf, fizyki, wicedyrektor
Ponadto: uzyskanie przez n-la jęz. niemieckiego uprawnień do nauczania geografii (planowane: lipiec 2017, UW)
MOBILNOŚCI
(ze względu na małą ilość miejsca bardziej szczegółowy opis TREŚCI kursów znajduje się w Załączniku)
CHRONOLOGICZNIE:
Adaptacja: zmieniono chronologię mobilności, niektórych organizatorów i uczestników
1)n-l j. niemieckiego (od 2017 geografii)
i
2)N-lka informatyki: English for teachers with low level of English (A2, B1)
Dublin, Ireland -English Matters
3)n-lka fizyki: : Activate your English for teaching (B1)
Dublin, Ireland-English Matters
4)wicedyrektor, n-lka historii: Fluency and English Language Development for Teachers
Malta St. Julian's
5)n-lka j.angielskiego: Getting ready for the Digital classroom
Barcelona, Hiszpania
6)n-lka religii: Grand Tour in Europe: creativity, innovation, active citizenship and intercultural dialogue
Rzym, Włochy
7)n-lka fizyki:STE(A)M: Science, Technology, Engineering, Mathematics and Art
Portugalia, Lisbona, Eekhoutcentrum
8)n-lka muzyki i zaj.artystycznych
Creative Teaching in the Secondary CLIL Classroom
Oxford, UK
9)n-l matematyki i fizyki:English for Educators: Set the Base (Level I)
Ireland, Dublin
10)n-lka informatyki,zaj.techn.:
Fluency and English Lang. Development for Teachers
Malta St. Julian's
11)n-lka j.polskiego i ed.dziennikarskiej: English for Educators: Set the Base (Level I)
Ireland, Dublin
12)n-lka muzyki i zaj.art.: Creativity in teaching and training & how to use music,art,ICT and sport in education
Holandia, Assen
13)n-lka j.angielskiego, wychowawca: Creative Approach to Teaching in Secondary Schools
Birmingham, UK
14)
i
15) dwie n-lki wf: English for Teachers with low level of English
Ireland, Dublin
16)n-lka j.polskiego i ed.dziennikarskiej: ICT for Collaborative Projects Based Teaching and Learning,
Malta, Ta'xbiex
17)n-lka j.niemieckiego: Fluency and English Language Development for Teachers
Malta St. Julian's
18)n-lka fizyki: Creative Learning and Teaching using ICT and the cultural environment
Rhodes, Grecja
19) n-l j.niemieckiego/geografii: Fluency and English Language Development for Teachers
Malta St.Julian's
20)n-lka wf
i
21)n-lka j.niem. i angielskiego:
-ICT for Collaborative Projects Based Teaching and Learning,
Malta, Ta'xbiex
22)n-lka muzyki i zaj.artstycznych: SMILE Lisbon -Using museums and heritage as a teaching and learning resource
Lisbon, Portugal
23)wicedyrektor, n-lka historii: Structured Study Visit to Schools/Institutes & Training Seminar
Helsinki, Finlandia
KONTYNUACJA
1)Uzupełnianie "katalogu dobrych praktyk" przez n-li po mobilnościach metodycznych
2)Otworzenie projektów eTwinning z partnerami poznanymi w czasie mobilności (utrwalanie komunikacji w jęz.ang, znajomości TIK, europejski wymiar szkoły)
3)Napisanie innowacji pedagogicznych (muzyka, zaj.art., religia, jez. ang, ed.dziennikarska, geografia,informatyka, zaj.tech. i ew.in.)z nauczaniem dwujęzycznym lub el.jęz.ang., nowymi metodami i włączeniem eTwinning
-Zatwierdzenie ich przez MKO.
-Wdrożenie

Adaptacja: innowacje powstały z muzyki, zaj.art., religii, historii, treningu twórczości, edukacji europejskiej, geografii, j. angielskiego w ed. wczesnoszkolnej. Ze względu na zmiany w prawie oświatowym nie wszystkie wymagały zatwierdzenia przez MKO. 
4)nowe plany wynikowe realiz.podst. programowej uwzględniające nowe metody
5)Europejskie kolędowanie 2016, Dzień Jęz.Obcych 2017,- i in. uroczystości, na których gościom i uczniom przekażemy doświadczenia z mobilności
6)Odnowienie paszportów Europass (Language, Mobility) przez uczestników
7)Prezentacja przez Uczestników poznanych adekwatnych narzędzi:
-w administracji
-wśród n-li religii w parafii
-zespołach n-li:
mat.-przyrodniczy
humanistyczny
artystyczny
wf
wychowawczy
n-le z okolicznych szkół
8)Prezentacja metod pracy interdyscyplinarnej wszystkim n-lom przez koordynatorki
9)prezentacja i wdrożenie nowych metod zarządzania,komunikacji
9)nawiązanie współpracy z instytucjami kultury
10)ankiety ewaluacyjne wśród uczestników,n-li, uczniów i rodziców
12)Raporty (indywidualne,ogólny)
13)Publikacja Dziennika Projektu
13)utworzenie oddz. dwujęzycznych i rekrutacja uczniów
14)aplikowanie w KA2
Jeśli dotyczy, prosimy opisać, w jaki sposób będzie przebiegać współpraca i komunikacja z partnerami projektu i/lub członkami
konsorcjum oraz innymi zainteresowanymi. Prosimy wskazać konkretne metody i narzędzia.
1) Nauczyciele będą kontaktować się z organizatorami kursów poprzez maile. Koordynatorki zapewnią pomoc tym nauczycielom, którzy przezd wyjazdem nie będą na tyle biegli, aby samodzielnie prowadzić korespondencję,
2) jeśli zaistnieje taka możliwość nauczyciele będą mogli kontaktować się z organizatorami kursów poprzez media społecznościowe, np. facebook, gdzie można znaleźć poszczególne grupy założone przez organizatorów kursów.
Jakie metody i narzędzia zostaną zastosowane do monitorowania uczestników podczas ich pobytu za granicą? Kto i w jaki sposób
będzie odpowiedzialny za monitoring realizacji planu pracy i postępu uczestników?
Przed rozpoczęciem mobilności koordynatorzy założą dostępny online zestaw dokumentów, arkuszy i materiałów dotyczących projektu „Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!” . Będą regularnie monitorować przebieg projektu i jego zgodność z Europejskim Planem Rozwoju Szkoły. W czasie każdej mobilności będzie wyznaczona koordynatorka do monitorowania uczestników.
Narzędzia monitorowania zostaną dobrane za każdym razem odpowiednio do warunków i możliwości. Będziemy używać:
1)Poczty elektronicznej
2)Arkuszy Uczestników online
3)Mediów społecznościowych - kontakt z uczestnikiem, kontakt z organizatorem, obserwacja, uczestnictwo w dyskusji
4)Mobility Tool
5)Telefon, skype, chat
6)Wideokonferencja
7)Wspólny Twinspace (w niektórych przypadkach)
8) Koordynatorzy będą wszystkie działania związane z monitoringiem dokumentować w Dzienniku Projektu prowadzonym z wykorzystaniem TIK (np. forma bloga lub Twinspace).
Komunikacja online będzie również służyć wzajemnemu wspieraniu się w mobilnościach. Każdy z uczestników podczas mobilności będzie korzystał z Arkusza Uczestnika, który będzie uzupełniał co 2 dni i udostępniał online wszystkim uczestnikom projektu. Jednym z narzędzi monitorowania jest certyfikat wystawiony przez organizatora kursu.
Jeśli dotyczy, prosimy opisać potrzebę udziału osób towarzyszących.
nie dotyczy
H.1. Szczegółowy opis działań
(kalkulacje związane z mobilnościami)
I. Kontynuacja
Prosimy opisać działania, które będą miały miejsce po zakończeniu głównych działań projektu (mobilności).
I.1. Wpływ
Prosimy opisać spodziewany wpływ projektu na uczestników, organizację wnioskującą, organizacje partnerskie i inne grupy docelowe.
1)poprawa kompetencji językowych dużej grupy nauczycieli sprawi, że
- Szkoła pozyska wykwalifikowaną kadrę nauczycieli specjalistów w różnych przedmiotach mogących prowadzić lekcje dwujęzycznie lub z elementami języka angielskiego (geografia, historia, fizyka, matematyka, informatyka, wf, religia, j. polski, zaj. techniczne, muzyka, zaj. artystyczne).
Adaptacja: nauczyciele matematyki, informatyki i zaj. technicznych wycofali się
- Wicedyrektor będzie mógł kontaktować się w sprawach formalnych z partnerami zagranicznymi
- Nauczyciele będą powszechnie korzystać z anglojęzycznych źródeł edukacyjnych
- zostaną spełnione formalne warunki konieczne do utworzenia oddziałów dwujęzycznych
- zostaną napisane i wdrożone innowacje pedagogiczne uwzględniające nauczanie z wykorzystaniem jęz. ang. (docelowo każdy oddział w szkole będzie realizował jedną lub więcej takich innowacji)
Adaptacja: w związku ze zmianą profilu szkoły i utrata częściowo zatrudnienia przez uczestników projektu   realizacja innowacji anglojęzycznych została nieco ograniczona i nie może być wprowadzona we wszystkich klasach
- Gimnazjum 81 jest szkołą publiczną kształcącą co roku ponad 500 uczniów. Wprowadzając dwujęzyczność zwiększymy szanse na sukces edukacyjny szerokiego grona młodzieży ze wszystkich środowisk
Adaptacja: obecnie do szkoły uczęszcza ponad 700 uczniów ale w 2019 roku ta liczba radykalnie zmaleje
- prowadząc silne działania upowszechniające (uroczystości z udziałem rodziców i uczniów sąsiednich szkół, spotkania dla nauczycieli z regionu, działania online) przyczynimy sie do wzrostu świadomości europejskiej w społeczności lokalnej i otwartości na współprace europejską
2) udział w mobilnościach i kontakt z nauczycielami z innych krajów Europy, poznanie systemów edukacyjnych sprawi, że:
-wzrośnie prestiż szkoły i zwiększy się atrakcyjność oferty edukacyjnej przez realizowanie licznych międzynarodowych projektów edukacyjnych
- uczestnicy mobilności zaplanowali działania wobec pozostałych pracowników pozwalające na upowszechnianie praktyk, więc wpływ mobilności obejmie całą szkolną kadrę.
-przygotujemy się do udziału w Akcji 2. programu Erasmus+
-zwiększenie otwartości kulturowej u całej społeczności szkolnej
-zwiększy się znacznie udział w projektach eTwinning, będziemy inicjować międzynarodowe projekty edukacyjne
-kadra zarządzająca wdroży nowe metody zarządzania i komunikacji usprawniające pracę placówki, bardziej efektywnie będziemy korzystać z TIK
3) Umiejętności i doświadczenie zdobyte na kursach metodycznych, zwłaszcza interdyscyplinarnych i kreatywnych, szkoleniach dotyczących TIK i obserwacjach pracy szkół w UE umożliwią:
- Podniesienie jakości pracy szkoły przez wprowadzenie metod, standardów i praktyk w nauczaniu i zarządzaniu powszechnych w rozwiniętych krajach UE.
- Korzystanie z edukacyjnych zasobów europejskich i wzbogacanie ich o dorobek naszej szkoły
- dobrze zaplanować udział w Akcji 2 programu Erasmus+ w przyszłości
- podniesienie kwalifikacji metodycznych nauczycieli, rozwój zawodowy pracowników
- wdrożenie nowych metod nauczania z wykorzystaniem nowych narzędzi;
- pogłębienie postawy otwartości, szacunku, współdziałania, umiejętność wspierania i korzystania ze wsparcia. Więcej działań partnerskich realizowanych przy pomocy narzędzi TIK"
- zastosowanie nowych metod nauczania wobec uczniów ze środowisk defaworyzowanych i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zwiększenie ich motywacji dzięki uczestnictwu w eTwinning
- poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i nowe metody pracy z uczniami zdolnymi
- zwiększenie wsparcia dla uczniów uzdolnionych artystycznie przez wspólprace z instytucjami kultury i korzystanie z dziedzictwa, poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, interdyscyplinarnośc wprowadzaną na licznych przedmiotach i uwzględniającą wykorzystanie muzyki i sztuki.
- informacja o Erasmus+ w środowisku lokalnym, spotkania otwarte dla nauczycieli innych placówek, a zwłaszcza "katalog dobrych praktyk" dostępny na stronie internetowej szkoły przyczyni sie do upowszechnienia poznanych metod pracy wraz z konkretnymi wskazówkami do ich stosowania
Szkoła otrzymała propozycję od pracownika naukowego Zakładu Retoryki i Mediów Wydz. Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego aby wykorzystywanie nowych mediów w czasie projektu "Bądźmy dwujęzyczni!Uczmy Nowocześnie" stało sie przedmiotem analizy naukowej. Planujemy przyjąć tę propozycję, a wyniki badań będa opublikowane w prasie fachowej i na konferencji naukowej w UK.
I.2. Upowszechnianie rezultatów projektu
Prosimy opisać działania, które zostaną przeprowadzone w celu dzielenia się rezultatami projektu poza organizacją/konsorcjum i organizacjami partnerskimi. Jakie będą grupy docelowe działań upowszechniających?
1) Grupa docelowa: środowisko lokalne
- konsultacje dla nauczycieli z okolicznych placówek dotyczące aplikowania w programie Erasmus+, eTwinning, współpracy europejskiej, nauczania dwujęzycznego w ramach Dnia Języków Obcych w naszej szkole
- propagowanie współpracy europejskiej i różnorodności kulturowej przez katechetkę wśród katechetów w całej parafii
-kształtowanie postawy otwartości rodziców na współpracę europejską przez pokazywanie pozytywnego wpływu projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" na rezultaty edukacyjne uczniów
- wyraźne zaakcentowanie europejskiego wymiaru szkoły na stronie www.gimnazjum81.pl przez szatę graficzną i treść
- prowadzenie projektów eTwinning, w których będziemy korzystać z zasobów dziedzictwa i instytucji kultury, dzięki czemu również te instytucje zostaną włączone do europejskiej współpracy
-absolwenci, którzy w czasie realizacji i po zakończeniu projektu opuszczą Szkołę przeniosą europejskie praktyki i chęć do współpracy do swoich przyszłych szkół. (corocznie około ponad 180 uczniów)
- udostępnienie na stronie www.gimnazjum81.pl "Katalogu dobrych praktyk" pozwoli na utrwalenie skutków projektu w środowisku lokalnym. Uczniowie, absolwenci, rodzice, pracownicy innych placówek będą mogli sięgnąć do niego aby szczegółowo poznać metody i narzędzia, których funkcjonowanie widzą w Gimnazjum 81.
2) Grupa docelowa: europejska społeczność pracowników edukacji, szerokie grono odbiorców,
- uczestnicy mobilności będą "ambasadorami" naszej szkoły i będą dzielić się dobrymi praktykami naszej placówki z innymi uczestnikami zagranicznych kursów
- uczestnicząc w kilku mobilnościach niektórzy nauczyciele będą "nosicielami" doświadczeń i praktyk i będą upowszechniać poznane metody i narzędzia na kolejno realizowanych mobilnościach
- widoczna poprawa jakości pracy placówki, którą wniesie udział w projekcie dofinansowanym ze środków Erasmus+ będzie zachęcać inne placówki do korzystania z programów UE
-dzięki współpracy z Zakładem Retoryki i Mediów Wydz. Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego wykorzystanie nowych mediów przez szkołę w czasie projektu stanie się tematem badań a wnioski zostaną opublikowane w prasie fachowej (Forum Artis Rhetoricae, konferencja naukowa w UK)
- strona internetowa szkoły, rezultaty projektów eTwinning, "katalog dobrych praktyk" i inne rezultaty projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" będą udostępniane online dla wszystkich odbiorców.
-znaczna część materiałów udostępnianych przez szkołę będzie posiadała swoje wersje anglojęzyczne, a niektóre również niemieckojęzyczne, dzieki czemu będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców
I.3. Ewaluacja
Prosimy opisać, jakie działania zostaną podjęte w celu przeprowadzenia oceny projektu oraz określenia, czy i w jakim stopniu osiągnął on zakładane cele i rezultaty.
W pierwszych tygodniach trwania projektu w szkole zostanie przedstawiony raport dokumentujący wyjściowy stan szkoły w obszarach, które będą objęte działaniami projektowymi. Będzie on podstawą do porównań prowadzonych po zakończeniu projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!". Koordynatorzy będą dokumentować przebieg projektu w Dzienniku Projektu, dzięki czemu określą które cele i rezultaty są osiągane w kolejnych działaniach.
Działania służące ocenie projektu i określenia jego rezultatów:
1) Po powrocie z kursu,około 3 miesięce po zakończeniu kursu, każdy nauczyciel ma za zadanie przeprowadzić lekcję otwartą w obecności Dyrekcji w celu pokazania zastosowania zdobytej wiedzy z wykorzystaniem nowych narzędzi
2) Nauczyciele uaktualnią paszporty językowe i mobilnościowe Europass, w których będzie określony przyrost umiejętności językowych od rozpoczęcia do zakończenia projektu.
3) Ocena za pomocą ankiety ewaluacyjnej wśród pracowników szkoły, uczniów i rodziców - jak skuteczne były działania będące skutkiem mobilności i projektu w kontekście całej szkoły.
4) Przeprowadzenie ankiety wśród uczestników mobilności; ankieta będzie badała stopień satysfakcji z nabycia nowych umiejętności oraz w jakim stopniu osiągnęli zakładane cele,
5) Ocena wyników końcowych uczniów, którzy stanowili część projektu (realizowali innowacje wdrożone jako skutek działań w Erasmus+ ). Poprzez analizę wyników osiąganych przez uczniów uzyskamy informację, czy podnoszenie kwalifikacji nauczycieli dało wymierne korzyści.
6) zespoły przedmiotowe zbadają wyniki na teście gimnazjalnym tych trzecioklasistów, którzy uczestniczyli w eTwinning i zbadają wpływ europejskiej współpracy na ich wyniki
7) Zbadamy wzrost liczby partnerstw i chętnych do współpracy międzynarodowej nauczycieli.
8) Zbadamy gotowość uczniów do współpracy w grupie międzynarodowej - liczba zgłoszeń do eTwinning i liczba uczniów kończących projekty eTwinning jako edukacyjne projekty gimnazjalne.
9) Praca na lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych z wykorzystaniem technik TIK.
10) Zbadamy ile materiałów dydaktycznych udostępniamy online i jak często są one wykorzystywane.
11) Sprawdzimy czy wprowadzenie dwujęzyczności wzmocniło prestiż szkoły wpłynęło na zwiększenie liczby kandydatów.
12) Jeśli w czasie trwania projektu spontanicznie pojawią się nowe działania, to zostaną dla nich zaplanowane formy ewaluacji (odpowiedzialny: koordynator)
13) przeprowadzimy badania w środowisku lokalnym (ankieta, wywiad) sprawdzające, czy nasza szkoła jest rozpoznawana jako dwujęzyczna i nowoczesna.
14) Ocena projektów eTwinning za pomoca komentarzy, ankiety oraz ocen rodziców.
15) Porównanie liczby godzin i przedmiotów prowadzonych z użyciem języka angielskiego w kolejnych latach.
16) Zbadamy wyniki klas dwujęzycznych pod kątem wzmacniania uczniów z deficytami edukacyjnymi i wspierania talentów
17) Sprawdzimy czy wzrosła liczba realizowanych warsztatów zagranicznych, projektów eTwinning i międzynarodowych mityngów sportowych
18) Dzięki badaniom prowadzonym przez Zakład Retoryki i Mediów Wydz. Polonistyki UW zamierzamy określić jak używanie TIK i nowych mediów wzrosło i wpłynęło na jakość funkcjonowania szkoły.
J. Budżet
K. Streszczenie projektu
Prosimy przedstawić krótki opis projektu. Prosimy pamiętać, że ta sekcja [lub jej część] może być wykorzystana przez Komisję
Europejską, Agencję Wykonawczą lub Narodowe Agencje w ich publikacjach. Informacje zostaną również umieszczone na platformie
upowszechniającej programu Erasmus +.
Prosimy o jasny i precyzyjny opis, w którym należy uwzględnić co najmniej następujące zagadnienia: informacje o projekcie; cele
projektu; liczba i profil uczestników; opis działań; metodologia wykorzystywana w realizacji projektu; krótki opis przewidywanych
rezultatów i oddziaływania projektu oraz potencjalne korzyści długoterminowe.
Gimnazjum nr 81 jest szkołą publiczną kształcącą co roku ponad 500 uczniów. Jakość kształcenia w Gimnazjum nr 81 wyróżnia się na tle dzielnicy, miasta , województwa i kraju. Mocną stroną Szkoły jest uczestnictwo w innowacyjnych projektach i zdobywanie licznych certyfikatów potwierdzających jakość prowadzonych działań. Nauczyciele i uczniowie licznie i aktywnie uczestniczą w inicjatywach edukacyjnych. Przeprowadzona w 2015 roku ewaluacja zewnętrzna potwierdza wysoki poziom kształcenia w naszej szkole.
Szkoła chce kontynuować rozwój i wyjść poza projekty krajowe. Celem Gimnazjum nr 81 jest podnoszenie jakości oferty edukacyjnej i prestiżu szkoły poprzez utworzenie oddziałów dwujęzycznych z j. angielskim. Aby to było możliwe pragniemy podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w ramach KA1. w programie Erasmus+ . Szkoła potrzebuje kadry kompetentnej do dwujęzycznego nauczania, pracującej nowocześnie.
Cele projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!":
1) podniesienie kompetencji językowych dużej grupy pracowników, pozyskanie kadry kwalifikowanej do nauczania dwujęzycznego i z el.jęz. ang.
2) utworzenie oddziałów dwujęzycznych
3) lepsze i częstsze korzystanie z TIK w nauczaniu, komunikacji i zarządzaniu
4) doskonalenie umiejętności zawodowych (nauczanie, szkolenie, zarządzanie jakością , prowadzenie projektów, itd.)
5) współdziałanie zarówno w relacji nauczyciel – nauczyciel jak i nauczyciel – uczeń
6) poprawa jakości pracy kadry i działań na korzyść uczniów
7) zwiększenie motywacji i satysfakcji w pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego
8) postawa zrozumienia i wrażliwości na różnorodność socjalną, językową i kulturalną jako standard w szkole
9) wprowadzenie innowacyjnych metod pracy
10) aktywny udział szkoły w eTwinning, przygotowanie do KA2
Uczestnicy projektu i główne działania podejmowane w ramach mobilności:
Nauczycielka informatyki i zaj. technicznych
n-lka j. polskiego i ed. dziennikarskiej
n-lka j. niemieckiego
wicedyrektor i nauczyciel historii
n-l j. niemieckiego, który po ukończeniu st. podyplomowych będzie uczył też geografii
n-lka religii oraz instruktorka rękodzieła
n-lka fizyki
dwie nauczycielki w –fu
n-l matematyki i fizyki
n-lka muzyki, zaj. artystycznych
n-lka j. angielskiego
n-lka j. angielskiego i niemieckiego
Wśród uczestników jest 6 wychowawców.
Główne działania to mobilności zagraniczne:
1. kursy językowe dla nauczycieli na różnych poziomach
2. kursy TIK (poznawanie, wykorzystywanie)
3. kursy metodyczne przygotowujące do dwujęzycznego nauczania przedmiotów
4. kursy ukierunkowane na interdyscyplinarne i kreatywne nauczanie
5. obserwacje pracy szkół w UE.
Metodologia wykorzystywana w realizacji projektu:
1) analiza potrzeb szkoły i podporządkowanych im potrzeb uczestników (Arkuszu Uczestników).Monitorowanie Arkusza on-line podczas mobilności
2) "katalog dobrych praktyk" na stronie www.gimnazjum81.pl - miejsce gromadzenia i wymiany materiałów i doświadczeń pozyskanych w ramach projektu
3) dzielenie się nabytą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w ramach zespołów
4) planowe wdrażanie adekwatnych dla szkoły nowych metod pracy, komunikacji, nauczania i zarządzania poznanych w czasie projektu.
5) hospitacje zajęć prowadzonych przez uczestników, weryfikacja realizacji celów określonych w Arkuszu Uczestnika.
6) aktywne uczestniczenie szkoły w eTwinning
Przewidywane rezultaty i oddziaływanie projektu:
-Wzrost stopnia znajomości języka angielskiego u wszystkich uczestników projektu
-Utworzenie oddziałów dwujęzycznych z j.angielskim; elementy jęz. ang obecne w nauczaniu wielu przedmiotów
-trwałe włączenie sie licznych nauczycieli i uczniów w eTwinning
-zwiększenie otwartości kulturowej u całej społeczności szkolnej
-Podniesienie jakości pracy szkoły przez wprowadzenie metod, standardów i praktyk powszechnych w UE
-podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
-wdrożenie nowych metod nauczania i organizacji pracy z wykorzystaniem narzędzi TIK
-stworzenie katalogu dobrych praktyk oraz prowadzenie dziennika projektu online
-przygotowanie do udziału w Akcji 2. programu Erasmus+
-częstsza i efektywniejsza współpraca nauczycieli, wsparcie i partnerstwo
-udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych i mityngach sportowych
-poprawa wyników uczniów dzięki wdrożeniu nowych metod pracy z uczniami zdolnymi i zaniedbanymi edukacyjnie
Przewidywane korzyści długofalowe:
- pogłębienie postawy otwartości, szacunku, współdziałania, umiejętność wspierania i korzystania ze wsparcia.
- Korzystanie z edukacyjnych zasobów europejskich i wzbogacanie ich o dorobek naszej szkoły;
- Podniesienie prestiżu szkoły poparte nabytymi certyfikatami, zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej;
- wzmocnienie motywacji do rozwoju i nauki wszystkich uczniów Szkoły
-współpraca z instytucjami kultury, korzystanie z dziedzictwa
-współpraca międzynarodowa i zwiększenie wymiaru europejskiego naszej szkoły i społeczności lokalnej.
-dwujęzycznośc jako standard w nauczaniu.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz