Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Przygotowanie projektu

Potrzeby i cele gimnazjum 81 określone w r.szk. 2014/15 i leżące u podstaw wniosku o dofinansowanie

Diagnozowanie potrzeb Gimnazjum nr 81 odbyło się w ramach rad pedagogicznych, w których uczestniczyli wszyscy nauczyciele pracujący, oraz w oparciu o wyniki ewaluacji zewnętrznej (Maz.Kuratorium Oświaty), ankiet przeprowadzonych w ramach "Szkoły Współpracy - uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły [MEN] w środowisku uczniów, rodziców i nauczycieli.

Celem projektu "Bądźmy dwujęzyczni!Uczmy nowocześnie!" jest umożliwienie utworzenia w szkole oddziałów dwujęzycznych, nowoczesne nauczanie, podniesienie atrakcyjności edukacyjnej i prestiżu naszej szkoły. Jest on zbieżny z celami strategicznego rozwoju szkoły oraz z celami akcji KA1. 

Decydujemy się na realizację projektu w ramach programu Erasmus+, gdyż naszą mocną stroną jest udział w rozmaitych innowacyjnych projektach, pracownicy szkoły są aktywni i otwarci. Umiemy działać w sposób ukierunkowany, a każdy zrealizowany projekt podnosi jakość pracy naszej szkoły. Potwierdzają to certyfikaty Szkoły Odkrywców Talentów, Wars i Sawa oraz eAkademia Przyszłości.

Przygotowując się do uczestnictwa w programie Erasmus+ pracownicy określili w Arkuszach Uczestnika swoje potrzeby edukacyjne zbieżne ze strategicznymi celami szkoły. Na podstawie analizy tych potrzeb, oraz na podstawie wniosków z przeprowadzonej w szkole ewaluacji i wniosków z programu "Szkoła współpracy" powstał plan projektu "Bądźmy dwujęzyczni!Uczmy nowocześnie!". 

Wskazane potrzeby Szkoły to: 
1. Podniesienie kwalifikacji językowych (jęz. angielski) dużej grupy nauczycieli.
2. Usprawnienie funkcjonowania szkoły przez efektywniejsze stosowanie TIK i wprowadzenie nowych metod zarządzania
3. Zwiększenie możliwości rozwoju zawodu i kariery zawodowej pracowników
4. Zwiększenie motywacji pracowników i satysfakcji z wykonywania codziennej pracy
5. Poznanie licznych europejskich praktyk edukacyjnych, ocena ich przydatności i ewentualne wdrożenie
6. Poznanie europejskich zasobów edukacyjnych i dziedzictwa, umiejętność nowatorskiego korzystania z tych zasobów oraz z dziedzictwa kulturowego Polski i Europy.
7. Poznanie najnowszych metod nauczania i organizacji pracy wykorzystujących TIK i upowszechnienie umiejętności posługiwania sie nimi
8. Doskonalenie metodyczne oparte na praktykach edukacyjnych i standardach pracy powszechnych w krajach UE.
9. Zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji przez uczniów ze środowisk defaworyzowanych - poznanie europejskich doświadczeń w tym zakresie.
10. Nawiązanie współpracy europejskiej m.in. przez eTwinning, w przyszłości KA2. Współpraca z instytucjami lokalnymi i europejskimi
11. Wzmocnienie wizerunku naszej szkoły, nadanie mu wymiaru europejskiego
12. Zwiększenie otwartości na różnorodność praktyk edukacyjnych, różnorodność socjalną, językową i kulturową

13. Poprawa rezultatów edukacyjnych uczniów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz