Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Materiały ze spotkania 29 stycznia 2018Poniżej przytaczamy fragmenty Planu Europejskiego naszej szkoły z notatkami nt. stanu realizacji na styczeń 2018.

kolor niebieski - pytania
kolor zielony -zrealizowane założenia
kolor czerwony - rzeczy do zrealizowania

1) Znaczące wprowadzenie dwujęzyczności 

- oddziały dwujęzyczne (z językiem polskim i angielskim) oraz elementy języka angielskiego obecne na licznych lekcjach we wszystkich oddziałach. Dzięki uczestnictwu wielu nauczycieli w kursach językowych szkoła zyska wykwalifikowaną kadrę nauczycieli specjalistów w różnych przedmiotach mogących prowadzić lekcje dwujęzycznie lub z elementami języka angielskiego (geografia, historia, fizyka, matematyka, informatyka, wf, religia, j. polski, zaj. techniczne, j.niemiecki, muzyka, zaj. artystyczne). Nauczyciele wdrożą innowacje pedagogiczne i plany wynikowe uwzględniające realizacje podstawy programowej z nauczaniem dwujęzycznym lub z elementami jęz.ang. Elementy języka ang. będą wprowadzane w nauczaniu nie tylko w klasie dwujęzycznej ale i w innych oddziałach, zwłaszcza na lekcjach związanych z profilem klasy (np. na wf w klasie sportowej, na fizyce w klasie mat-fiz). Powstaną koła zainteresowań prowadzone częściowo w jęz. angielskim i uczestniczące w eTwinning (realizacja projektu gimnazjalnego)
Dwujęzyczność jest na:
- fizyce
- zaj. art.
- muzyce
- niemieckim
- historii
- geografii
- zaj techniczne (dziennikarskie)

Do zrobienia:
- religia
- j.polski
- wf
Ponadto: matematyka i informatyka: w formie zajęć pozalekcyjnych, eTw. 

Koła prowadzone częściowo w jęz. ang.: 
- chór
- koło eTw (2016/17): kulinarne, astronomia, WOS

2) Nawiązanie partnerstw międzynarodowych.

Udział wicedyrektora w doskonaleniu językowym umożliwi komunikację w jęz. ang. z zagranicznymi partnerami współpracy, zwłaszcza w projektach eTwinning i programach Erasmus+ (KA1 i KA2), korzystanie z zasobów anglojęzycznych na temat edukacji i zarządzania oraz upowszechnianie rezultatów uczestnictwa w Akcji 1 programu Erasmus+ .

Co mamy oprócz partnerstw eTwinning?
Duże braki
KG i JKL: jest propozycja wymiany z niemiecką szkołą (n-lka historii); nawiążcie kontakt (przez KSz)
Opracowanie anglojęzycznego streszczenia projektu – MW
JKL: wpis na bloga pokazujący, że korzystamy z anglojęzycznych zasobów n.t. edukacji i zarządzania
Udział KSz w spotkaniach międzynarodowych SAT, prezentacja dobrych praktyk Gim81
Pozyskanie partnerów eTwinning (Niemcy, Hiszpania)

3) Efektywniejsze korzystanie z TIK w organizacji pracy szkoły.

Udział nauczycieli w mobilnościach i kursach online związanych z wykorzystaniem TIK pozwoli szerzej wykorzystywać możliwości TIK w szkole. Pracownicy, którzy poznają narzędzia TIK przydatne w pracy, zaplanowali upowszechnienie wśród całej kadry tych umiejętności. Wicedyrektor wykorzysta te narzędzia w zarządzaniu, cała szkolna społeczność usprawni dzięki nim komunikację wewnątrz kadry, z uczniami i rodzicami. Planujemy udostępnianie materiałów edukacyjnych online, strona internetowa i kronika szkoły będą multimedialną dokumentacją życia szkoły dostępną online. Nauczyciele będą powszechnie stosować narzędzia TIK na lekcjach i zaj. pozalekcyjnych oraz w eTwinning aby podnieść jakość nauczania. Na stronie szkoły powstanie "katalog dobrych praktyk" gromadzący instruktaże do narzędzi poznanych w czasie realizacji projektu. Dziennik projektu będzie dostępny online w trakcie i po zakończeniu projektu. - dziennik elektroniczny
- mailowy kontakt z rodzicami
- materiały dla uczniów udostępniane przez Internet
- kahoot
- goformative
- arkusze Google
- blogger
- kanał YT: TV81/363
- dziennik Projektu istnieje jako blog
- katalog dobrych praktyk istnieje jako blog
Jakie inne? 
Kronika szkoły online
Facebook szkoły
Każdy musi zrobić instruktaże do narzędzi TIK na Katalogu Dobrych Praktyk

4) Nowoczesne nauczanie języków obcych, z dominującą rolą języka angielskiego.

Doskonalenie metodyczne nauczycieli języka angielskiego i edukacji europejskiej przygotowujących się do pracy w oddziałach dwujęzycznych o zwiększonej liczbie godzin nauczania jęz. angielskiego pozwoli im wzbogacić warsztat pracy o nowe metody. Nauczyciele zaplanowali włączenie poznanych metod do innowacji pedagogicznych i planów wynikowych.
W oddziałach dwujęzycznych eTwinning stanie się narzędziem realizacji projektów edukacyjnych. - są 2 eTwinningi w klasie 2c
- projekt WOHE
- jest włączanie angielskiego do nauczania niemieckiego
- interdyscyplinarność
- nowe technologie – potrzebne więcej przykładów
- nowe metody nietechnologiczne – potrzebne przykłady
- udział w przedstawieniach teatralnych po angielsku

Potrzebne zapisy o włączeniu poznanych metod do:
- planów wynikowych i innowacji z jęz. niemieckiego
KG, JW, MK 
- planów wynikowych i innowacji z jęz. angielskiego
JW., MW
- z edukacji europejskiej
MW

tematy lekcji oznaczone skrótem CLIL

Każdy nauczyciel przy opisie metod CLIL i innych w KatDbPra dopisuje przedmiot, temat lekcji i klasę oraz datę realizacji (jeśli już była) przybliżoną datę (jeśli będzie w 2018)

5) Bezpośrednie kontakty międzynarodowe uczniów: wyjazdy edukacyjne, przyjmowanie gości, mitingi sportowe, akcja KA2.

Dzięki kursom językowym i mobilnościom większość pracujących w szkole wychowawców będzie znać jęz. angielski co najmniej w stopniu umożliwiającym komunikację. Pozwoli to im podjąć się opieki nad uczniami w edukacyjnych wyjazdach zagranicznych, w tym w przyszłości w KA2. Doświadczenia i poznawanie kultury różnych krajów oraz nawiązane kontakty pomogą w częstszym organizowaniu edukacyjnych i sportowych wyjazdów zagranicznych i odwiedzenie większej liczby europejskich krajów oraz zapraszanie partnerów z Europy do naszej szkoły.
Wyjście do teatru
Jakie były spotkania i wycieczki zagraniczne?
Jakie są bezpośrednie spotkania uczniów z rówieśnikami z UE?
Do zrobienia: mityngi sportowe 
Zamiast części mityngów sportowych mogą być inne kontakty realizowane przez n-lki WF jako wychowawczynie. 
Np. akcje społeczne. 

6) Aktywny udział w edukacyjnej wspólnocie europejskiej.

Szkoła zaistnieje na arenie międzynarodowej, będzie często brać udział w międzynarodowych projektach, warsztatach i wydarzeniach sportowych. Poznanie w czasie mobilności systemów edukacyjnych 9 państw zwiększy postawy otwartości, szacunku, współdziałania, umiejętności wspierania i korzystania ze wsparcia na poziomie europejskim. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/01891039-af76-43ad-b39f-18948fc0dd52
Platforma upowszechniania rezultatów projektów Erasmus+
Odyseja Umysłu
Projekt SAT
eTwinning
projekt WOHE

inne?
Indywidualny udział nauczycieli w budowaniu edukacyjnej wspólnoty europejskiej?
Trzeba zrobić:
Międzynarodowe mityngi sportowe – uczestnictwo szkoły

Zrobić ankietę na całej Radzie Pedagogicznej na temat postaw otwartości, wspierania i korzystania ze wsparcia na poziomie europejskim.

Zrobić Europejski Dzień Sportu 2018 (AM, AS)

Może udział w akcjach społecznych z udziałem uczniów z UE?

7) Wzmocnienie współpracy kadry.

Realizacja projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" a zwłaszcza dzielenie się umiejętnościami i upowszechnianie sprawi, że wśród nauczycieli więcej będzie partnerskiego uczenia się, wzmocni się współdziałanie mniej sformalizowane i oddolne oraz upowszechnią się realizowane dzięki TIK formy wzajemnej pomocy i wsparcia. Obserwacje lekcji, wymiana komentarzy
Maile, czat, spotkania dotyczące procedur, kursów, nowych metod
Róbmy komentarze na blogu jeśli korzystamy z czyichś metod, wpisów. Podpisujemy się imieniem, zaznaczamy czego uczymy.
KSz – zrobić i zamieścić wyniki ankiety nt komunikacji i wymiany

8) Zdobycie nowych kompetencji pozwoli na rozwój zawodowy kadry. 

Udział w dynamicznym projekcie europejskim, poznawanie europejskich praktyk związanych edukacją, spotkanie z nauczycielami z innych krajów, zwiększy motywację do działania i satysfakcję z pracy.
Opracowanie wyciągu z raportów uczestników (składanych online). KSz

Każdy napisze na stronie bloga o umiejętnościach zawodowych i pracach, które nabył w trakcie BDUN, zwłaszcza jeśli wiążą się z tematyką projektu.

Używamy zwrotów: 
- zainspirowana/y poznanymi na wyjeździe metodami wprowadziła/łem ……
- rozpoczęła/łem kurs w czasie którego pogłębiam zdobytą wiedzę w zakresie
- w związku z reformą edukacji zmuszona byłam/łem szukać dodatkowego miejsca pracy. Kwalifikacje (podaj jakie) zdobyte w projekcie Erasmus+ wzmocniły moją pozycję na rynku pracy i mogłem/am wybierać spośród kilku ofert

9) Europejski wizerunek szkoły.

Jakość kształcenia i atrakcyjność oferty edukacyjnej w Gimnazjum nr 81 podniosą się. Prestiż szkoły wzrośnie dzięki udziałowi w programie Erasmus+ i nowym kompetencjom nauczycieli potwierdzonym świadectwami i certyfikatami.
Relacje z Dni Otwartych Drzwi
Czy są badania wśród rodziców/uczniów na temat prestiżu szkoły?
Odznaki i certyfikaty zdobyte przez Szkołę w czasie BDUN
Liczba uczniów wybierających eTwinning jako projekt gimnazjalny
Podstawówka – nowy start, od razu wprowadzone nowe standardy, obecność JW. W nauczaniu angielskiego
Co jeszcze?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz