Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Proces rekrutacji

Proces rekrutacyjny


przeprowadzony w Gimnazjum nr 81
w r. szk. 2015/2016

1.     Projekt „Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!” jako odpowiedź na potrzeby szkoły

Diagnozowanie potrzeb Gimnazjum nr 81 odbyło się w ramach rad pedagogicznych, w których uczestniczyli wszyscy nauczyciele pracujący, oraz w oparciu o wyniki ewaluacji zewnętrznej (Maz.Kuratorium Oświaty), ankiet przeprowadzonych w ramach "Szkoły Współpracy - uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły [MEN] w środowisku uczniów, rodziców i nauczycieli.
Przeprowadzona diagnoza pozwoliła określić najbardziej pożądane kierunki rozwoju szkoły, odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnej (uczniów mieszkających w rejonie), zapewniające rozwój instytucji, oraz zgodne z aspiracjami zawodowymi pracowników.
Wyodrębniono następujące potrzeby szkoły
1. Szkoła potrzebuje wykwalifikowanej kadry nauczycieli specjalistów w różnych przedmiotach mogących prowadzić lekcje dwujęzycznie lub z elementami języka angielskiego (geografia, historia, fizyka, matematyka, informatyka, wf, religia, j. polski, zaj. techniczne, muzyka, zaj. artystyczne). Zaledwie kilkoro pracowników (oprócz anglistów) ma wysokie kwalifikacje językowe i ten obszar wymaga wyraźnej poprawy.
2. Szkoła potrzebuje w kadrze zarządzającej osób (osoby) znających jęz. angielski wystarczająco do obsługi uczestnictwa szkoły we współpracy zagranicznej, a zwłaszcza w projektach eTwinning i programach Erasmus+ oraz upowszechniania rezultatów uczestnictwa w Akcji 1 programu Erasmus+.
3. Szkoła powinna szerzej wykorzystywać możliwości TIK. Placówka jest dobrze wyposażona w sprzęt komputerowy, ale tylko mała grupa nauczycieli potrafi go w pełni wykorzystać. Duża grupa pracowników powinna zostać przeszkolona z narządzi TIK i przekazać umiejętności całej społeczności szkolnej aby efektywnie wykorzystywać je w nauczaniu, zarządzaniu i komunikacji. Nauczyciele powinni pozyskać umiejętności pozwalające na udostępnianie materiałów edukacyjnych online. Kadra zarządzająca powinna poznać najnowsze narzędzia TIK usprawniające zarządzanie.
4. Potrzebne jest doskonalenie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego i edukacji europejskiej przygotowujących się do pracy w oddziałach dwujęzycznych o zwiększonej liczbie godzin nauczania jęz. angielskiego.
5. Szkoła chcąc wprowadzić nauczanie dwujęzyczne potrzebuje innowacji pedagogicznych zgodnych z podstawą programową pozwalających realizować program nauczania z wykorzystaniem jęz. angielskiego nie tylko w klasach dwujęzycznych, ale w pewnym zakresie również w innych oddziałach. Nauczyciele różnych specjalności powinni poznać innowacyjne metody pracy aby je włączyć do tych programów.
6. Pozyskanie przez wychowawców znajomości j. angielskiego wystarczającej do opieki nad uczniami podczas wyjazdów na warsztaty językowe Europie.
7. Szkoła i środowisko lokalne potrzebuje nowych metod zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Dlatego ważne jest aby nauczyciele poznali praktyki edukacyjne w różnych krajach UE, kreatywne i interdyscyplinarne metody nauczania ukierunkowane na defaworyzowaną grupę uczniów, oraz mieli okazję wymienić się doświadczeniami z nauczycielami europejskimi.
8. Potrzebą szkoły jest zaistnienie na arenie międzynarodowej, udział w międzynarodowych projektach, warsztatach i wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Zwiększenie postawy otwartości, szacunku, współdziałania, umiejętności wspierania i korzystania ze wsparcia na poziomie europejskim.
9. W szkole potrzeba więcej partnerskiego działania i uczenia się wśród nauczycieli; trzeba wzmocnić współdziałanie mniej sformalizowane i oddolne i być może realizowane dzięki TIK formy wzajemnej pomocy i wsparcia. Zwiększy to motywację do działania i satysfakcję z pracy.
10. Mocną stroną gimnazjum 81 jest rozwijanie talentów matematyczno-przyrodniczych u uczniów. Dlatego szkoła powinna współpracować z instytucjami kultury i prowadzić więcej działań interdyscyplinarnych (np. kół zainteresowań) uwzględniających sztukę i muzykę.
11. Wobec dynamicznej sytuacji w organizacji edukacji nauczyciele być może będą potrzebowali nowych kwalifikacji aby utrzymać zatrudnienie w naszej szkole lub dopełnić etat w innej placówce. Wzmocnienie kompetencji językowych, udział w europejskim projekcie i znajomość nowoczesnych metod edukacyjnych wzmocnią pozycję nauczycieli na rynku pracy.
Tak określone kierunki rozwoju strategicznego szkoły oraz potrzeby zawodowe nauczycieli są zbieżne z priorytetami Akcji KA1 Erasmus+. Dyrekcja szkoły zwróciła się do nauczycielek mających już doświadczenia z uczestnictwem w projektach europejskich o przygotowanie aplikacji o dofinansowanie z programu Erasmus+. Zadaniem tak utworzonego zespołu koordynatorek było przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz rekrutacji do projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!".

2.     Otwarcie rekrutacji uczestników

Projekt "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" dotyczy wszystkich członków społeczności szkolnej, ale w różnym stopniu. Projekt jest podporządkowany celowi. Jest nim utworzenie oddziałów dwujęzycznych, nowoczesne nauczanie języka angielskiego, podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i prestiżu naszej szkoły
Od 2015r. w szkole trwała kampania informacyjna o pr. Erasmus+ prowadzona przez koordynatorki na polecenie Dyrekcji. W czasie Rad Pedagogicznych oraz spotkań zespołów informowano pracowników (nauczycieli i pracowników administracji) o możliwości aktywnego uczestnictwa, celach i założeniach projektu. Każdy pracownik mógł zgłosić się do udziału w mobilnościach i poznać kryteria rekrutacji. Obszerna informacja została przekazana na Radzie Pedagogicznej dnia 10 października 2015 roku. Koordynatorka utworzyła i monitorowała Arkusze Uczestników online.
Następujące kryteria kwalifikowały kandydata do udziału w mobilnościach. Zostały one wyznaczone przez Dyrekcję po konsultacji z koordynatorkami:
1)    Ważnym czynnikiem było aby uczestnicy mobilności reprezentowali jak najwięcej specjalności, tak aby wdrażanie dwujęzyczności objęło jak największą liczbę przedmiotów. Preferowani byli pracownicy posiadający kilka specjalności
2)    Wybór szkoleń, podanie jak udział w nich zbliży szkołę do celu projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!"
3)    Gotowość do upowszechniania zdobytej wiedzy (poparta deklaracjami co do sposobu i odbiorców) była ważna, bo dzięki upowszechnianiu projekt obejmie całą społeczność szkolną
4)    Rejestracja w eTwinning, udział w warsztatach, chęć uczestnictwa
5)    Konkretne opisanie w jaki sposób pracownik zapewni trwałość skutków projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!"
6)    Ważny był udział pracownika kadry zarządzającej, który pozna nowe metody zarządzania placówką i przekaże je pozostałym pracownikom

Opis projektu.

W czasie kampanii informacyjnej powstał pierwszy zarys opisu projektu, tak aby potencjalni uczestnicy mogli wiedzieć jakiego typu działania i cele będą realizowane.
Celem projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" jest umożliwienie utworzenia w szkole oddziałów dwujęzycznych, nowoczesne nauczanie, podniesienie atrakcyjności edukacyjnej i prestiżu naszej szkoły. Jest on zbieżny z celami strategicznego rozwoju szkoły oraz z celami akcji KA1.
Decydujemy się na realizację projektu w ramach programu Erasmus+, gdyż naszą mocną stroną jest udział w rozmaitych innowacyjnych projektach, pracownicy szkoły są aktywni i otwarci. Umiemy działać w sposób ukierunkowany, a każdy zrealizowany projekt podnosi jakość pracy naszej szkoły. Potwierdzają to certyfikaty Szkoły Odkrywców Talentów, Wars i Sawa oraz eAkademia Przyszłości.
Przygotowując się do uczestnictwa w programie Erasmus+ pracownicy określili w Arkuszach Uczestnika swoje potrzeby edukacyjne zbieżne ze strategicznymi celami szkoły. Na podstawie analizy tych potrzeb, oraz na podstawie wniosków z przeprowadzonej w szkole ewaluacji i wniosków z programu "Szkoła współpracy" powstał plan projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!".

Wskazane potrzeby Szkoły to:
1. Podniesienie kwalifikacji językowych (jęz. angielski) dużej grupy nauczycieli.
2. Usprawnienie funkcjonowania szkoły przez efektywniejsze stosowanie TIK i wprowadzenie nowych metod zarządzania
3. Zwiększenie możliwości rozwoju zawodu i kariery zawodowej pracowników
4. Zwiększenie motywacji pracowników i satysfakcji z wykonywania codziennej pracy
5. Poznanie licznych europejskich praktyk edukacyjnych, ocena ich przydatności i ewentualne wdrożenie
6. Poznanie europejskich zasobów edukacyjnych i dziedzictwa, umiejętność nowatorskiego korzystania z tych zasobów oraz z dziedzictwa kulturowego Polski i Europy.
7. Poznanie najnowszych metod nauczania i organizacji pracy wykorzystujących TIK i upowszechnienie umiejętności posługiwania sie nimi
8. Doskonalenie metodyczne oparte na praktykach edukacyjnych i standardach pracy powszechnych w krajach UE.
9. Zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji przez uczniów ze środowisk defaworyzowanych - poznanie europejskich doświadczeń w tym zakresie.
10. Nawiązanie współpracy europejskiej m.in. przez eTwinning, w przyszłości KA2. Współpraca z instytucjami lokalnymi i europejskimi
11. Wzmocnienie wizerunku naszej szkoły, nadanie mu wymiaru europejskiego
12. Zwiększenie otwartości na różnorodność praktyk edukacyjnych, różnorodność socjalną, językową i kulturową
13. Poprawa rezultatów edukacyjnych uczniów.

Utworzenie Arkuszy Uczestników.

Korzystając z aplikacji Google Docs koordynatorka (p. Karolina Szurek) utworzyła arkusz dostępny online i zabezpieczony hasłem. Każdy pracownik zainteresowany udziałem w projekcie „Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!” otrzymał dostęp do arkusza. W arkuszu miał wypełnić formularz, w którym określił:
1.    Swoje stanowisko pracy i posiadane kwalifikacje oraz kompetencje.
2.    Swoje potrzeby edukacyjne i zawodowe.
Następnie:
1.    Korzystając z zasobów schooeducationgateway, nauczyciele wyszukiwali mobilność, która może odpowiadać na ich potrzeby edukacyjne.
2.    Określali jakie kompetencje pozyskają dzięki mobilności
3.    Jakie działania przygotowawcze podejmą
4.    Jakie działania poza mobilnością chcą realizować w ramach projektu „Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!” i zgodnie z jego założeniami
5.    Jakie działania podejmą aby upowszechnić i utrwalić rezultaty mobilności
6.    Jakie działania  podejmą aby utrwalić i upowszechnić rezultaty projektu „Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!”
Uczestnicy również wypowiadali się na temat organizacji komunikacji i dokumentacji projektu i na ich prośby koordynatorka wprowadzała udogodnienia.

Zainteresowanie na wstępnym etapie wyraziło 14 nauczycieli.

3.     Wewnątrzszkolne szkolenie eTwinning

Dla nauczycieli zainteresowanych udziałem w projekcie „Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!” koordynatorka zorganizowała przy pomocy FRSE szkolenie podstawowe z programu eTwinning. W szkoleniu wzięli również udział nauczyciele, którzy wprawdzie nie chcieli aktywnie uczestniczyć w projekcie „Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!” ale zainteresowali się możliwościami programu eTwinning.
3 grudnia 2015 roku p. Anna Tobiacelli, ambasadorka programu eTwinning, przeprowadziła warsztaty e-czwartek, na których zapoznała uczestników w z programem eTwinning. Udział w tym szkoleniu (lub innego dnia w analogicznych szkoleniu w FRSE) był warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w projekcie „Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!”, gdyż w jego założeniach jest intensywny udział szkoły w eTwinning.
W warsztacie uczestniczyło 13 osób.

4.     Pierwsze wyniki rekrutacji

W styczniu 2016 roku lista nauczycieli, którzy wypełnili Arkusze Uczestnika aby zgłosić swoja kandydaturę do udziału w projekcie „Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!” liczyła 14 osób:
1
Elżbieta
Dębska
nauczycielka j. polskiego i edukacji dziennikarskiej, wychowawca
2
Katarzyna
Gawlicka-Lucima
nauczycielka jęz. niemieckiego, wychowawca
3
Joanna
Kalisz-Lerch
wicedyrektor, nauczycielka historii
4
Marek
Karaś
nauczyciel jęz. niemieckiego, a od 2017 geografii
5
Katarzyna
Kołodziejczuk
nauczycielka religii
6
Katarzyna
Kończak
nauczycielka fizyki, wychowawca
7
Grzegorz
Rachtan
nauczyciel fizyki i matematyki
8
Agnieszka
Sławińska
nauczycielka wf, wychowawca
9
Karolina
Szurek
nauczycielka muzyki i zajęć artystycznych, koordynatorka eTwinning
10
Madalena
Watts
nauczycielka jęz. angielskiego, wychowawca
11
Jolanta
Woźniak
nauczycielka języka niemieckiego i angielskiego, wychowawca
12
Anna
Mróz
nauczycielka WF uczestniczy w „Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!” bez mobilności
13
Elżbieta
Białek
nauczycielka informatyki, zaj.techn., wychowawca uczestniczy w „Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!” bez mobilności
14
Tomasz
Grygieńcza
Nauczyciel języka niemieckiego

Zespół koordynatorek (p. Magdalena Watts, p. Karolina Szurek i p. Katarzyna Kończak) przeanalizował Arkusze Uczestników pod kątem jak najlepszego dopasowania działań, jakie zadeklarowali nauczyciele, z celami projektu „Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!”. W czasie narady, pod kierunkiem p. dyrektor Marioli Moczoń, zdecydowano się przesunąć p. Tomasza Grygieńczę na listę rezerwową, gdyż jego udział był najmniej zbieżny z celami projektu. W stosunku do innych nauczycieli zaproponowano niewielkie modyfikacje planów, podjęcie określonych zadań.
Dzięki kampanii informacyjnej i jasnemu określeniu założeń projektu wszystkie pozostałe zgłoszenia były wyraźnie powiązane z celami i potrzebami szkoły, a proponowane działania tworzyły zarys spójnego systemu.
W ramach rekrutacji uzupełniającej przede wszystkim określono jakie zadania i mobilności mogą zgłoszeni uczestnicy „wymienić” między sobą.

5.     Pisanie wniosku

Już na etapie pisania wniosku uczestnicy byli wybrani i mieli jasno określone cele: mobilności i działania. Dzięki temu wniosek pisany przez koordynatorki odnosił się do konkretnych potrzeb edukacyjnych zbieżnych z potrzebami szkoły i konkretnych zamiarów konkretnych nauczycieli. W ten sposób stworzony Plan Europejski jest spójnym, realistycznym i konkretnym systemem działań. Do Wniosku został załączony dokument zbierający plany działań konkretnych uczestników. Opisano też same działania, tak aby w razie zmian personalnych móc przekazać je innym osobom i zachować spójność planu.

6.     Przyznane dofinansowanie

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu „Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!” okazało się, że Narodowa Agencja nie przyznała funduszy na wszystkie proponowane działania i mobilności. Zgłoszenia uczestników i ich plany zostały ponownie zweryfikowane przez koordynatorki i Dyrekcję i dokonano ponownych przesunięć na listę rezerwową: znalazły się na niej pani Anna Mróz i pani Elżbieta Białek. Natomiast pan Grzegorz Rachtan z powodów rodzinnych wycofał się w aktywnego udziału. Przeprowadzono więc dodatkowa rekrutacje wśród nauczycieli matematyki (niestety bez skutków) oraz przeniesiono zadania pań Anny Mróz i Elżbiety Białek na inne osoby, posiadające podobne kompetencje. Po konsultacji z mentorką projektu z NA, panią Martą Majką-Biskup, ustalono, że zadania pana Grzegorza Rachtana jako nauczyciela matematyki nie będą realizowane przez nikogo, natomiast te, które dotyczą innych dziedzin, przejmą kompetentne osoby spośród uczestników. Ponieważ Narodowa Agencja zakwestionowała dofinansowanie jednej z proponowanych mobilności, dokonaliśmy również korekty i zmiany tematyki kursów tak aby pani Joanna Kalisz-Lerch, jako wicedyrektor, mogła poznać nowoczesne metody pracy, różne systemu szkolne, i podnieść kompetencje językowe.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz