Erasmus+

blog B.D.U.N.

Dziennik projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 / Szkole Podstawowej 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna programu Erasmus+ Unii Europejskiej

sobota, 10 października 2015

Rekrutacja do projektu "Bądźmy Dwujęzyczni!" otwarta dn. 10 X 2015

Dnia 10 października 2015 na polecenie Dyrekcji  w czasie Rady Pedagogicznej zaprezentowane zostały główne założenia projektu "Bądźmy dwujęzyczni!" .  Tym samym została otwarta rekrutacja. Poniżej można obejrzeć prezentację, która została pokazana w czasie tego zebrania.

Oczywiście otwarcie rekrutacji było poprzedzone starannymi przygotowaniami. Wyciągnięto też wnioski z zakończonego niepowodzeniem aplikowania w programie Erasmus+ w poprzednim roku szkolnym. Diagnozowanie potrzeb Gimnazjum nr 81 odbyło się w ramach rad pedagogicznych, w których uczestniczyli wszyscy nauczyciele pracujący, oraz w oparciu o wyniki ewaluacji zewnętrznej (Maz.Kuratorium Oświaty), ankiet przeprowadzonych w ramach "Szkoły Współpracy - uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły [MEN] w środowisku uczniów, rodziców i nauczycieli.
Przeprowadzona diagnoza pozwoliła określić najbardziej pożądane kierunki rozwoju szkoły, odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnej (uczniów mieszkających w rejonie), zapewniające rozwój instytucji, oraz zgodne z aspiracjami zawodowymi pracowników.
Na podstawie tej diagnozy określono potrzeby Szkoły:

1. Podniesienie kwalifikacji językowych (jęz. angielski) dużej grupy nauczycieli.
2. Usprawnienie funkcjonowania szkoły przez efektywniejsze stosowanie TIK i wprowadzenie nowych metod zarządzania
3. Zwiększenie możliwości rozwoju zawodu i kariery zawodowej pracowników
4. Zwiększenie motywacji pracowników i satysfakcji z wykonywania codziennej pracy
5. Poznanie licznych europejskich praktyk edukacyjnych, ocena ich przydatności i ewentualne wdrożenie
6. Poznanie europejskich zasobów edukacyjnych i dziedzictwa, umiejętność nowatorskiego korzystania z tych zasobów oraz z dziedzictwa kulturowego Polski i Europy.
7. Poznanie najnowszych metod nauczania i organizacji pracy wykorzystujących TIK i upowszechnienie umiejętności posługiwania sie nimi
8. Doskonalenie metodyczne oparte na praktykach edukacyjnych i standardach pracy powszechnych w krajach UE.
9. Zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji przez uczniów ze środowisk defaworyzowanych - poznanie europejskich doświadczeń w tym zakresie.
10. Nawiązanie współpracy europejskiej m.in. przez eTwinning, w przyszłości KA2. Współpraca z instytucjami lokalnymi i europejskimi
11. Wzmocnienie wizerunku naszej szkoły, nadanie mu wymiaru europejskiego
12. Zwiększenie otwartości na różnorodność praktyk edukacyjnych, różnorodność socjalną, językową i kulturową
13. Poprawa rezultatów edukacyjnych uczniów.

Powyższe potrzeby tworzą fundament planu naszego projektu. Rozpoczynamy rekrutację uczestników.